Advertisement

އަންނަ އަހަރަށް 42.8 ބިލިއަންގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަޖެޓު ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި 61 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް އަދި ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަށް މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވެވި.