Advertisement

ހިޔާގެ ދެބަސްވުންތަކާއެކު މޭޔަރާއި މިނިސްޓަރު އެއް މޭޒަކަށް

ހިޔާ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި މޭޔަރު މުއިއްޒުގެ ހިޔާލު ތަފާތު ނަމަވެސް، މިއަދު ދެ ބޭފުޅުން އެއް މޭޒަކަށް ވަޑައިގެން އެކަމުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި.ކުއިކްބައިޓްސް