Advertisement

ލަކުނާއި އައިބުތައް ފިލުވައި ރީތި ކުރަން މުހިންމު ފަރުވާއެއް

މިއީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ އައިބުތަކާއި ގުނަވަންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދޭ ހާއްސަ ފަރުވާއެކެވެ. ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ނުވަތަ އެއާ އެންމެ ކައިރި ކުރާ ގޮތަކަށް ގުނަވަންތަކުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރަން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ފަރުވާއެކެވެ.