Advertisement

ފަރުދާގެ ދެ ފަރާތް: މިއީ ޝައުނާގެ ވާހަކަ

ޝައުނާއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ އޭނާގެ ކާމިޔާބުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ނުފޫޒު ގަދަ އާއިލާއެއްތޯ؟ ނުވަތަ ފައިސާ ހުރި ފިރިކަލުންނެއްތޯ؟ ނޫން ނަމަ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތާއި ވަފާތެރިކަމާއި އިލްމާއި ހޯދަމުން ދިޔަ ތަޖުރިބާ އާއި ހިތްވަރު ދޭނެ އާއިލާއަކާއި ރަހުމަތްތެރިން ނޫންބާވަ؟