Advertisement

about 14 hours

ޒުހޫރު ވަކިކުރީ ބޯޑުން "ރަބަރު ސްޓޭމްޕް" ޖަހަން ފުރުސަތު ނުދޭތީ

"އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް އިހުލާސްތެރި ކަމާއެކީގައި އެޗްޑީސީގެ އެންމެހާ ގަވާނެންސް ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް،" ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިނިސްޓަރުކަމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިންގެވި ޒުހޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.