Advertisement

about 4 hours

ގުގުމަމުން ދަނީ މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން މާގޯހޭ ބުނާ އަޑު: ޔާމީން

"މިއަދު މަގުމަތިންނާއި އެތައް މިތަނުން އިވޭ ޝުއޫރުތަކުގައި މިހުރީ މާތްކަލާކޯއޭ ކޮބައިހޭ.... އެމްޑީޕީ ގޯހޭ، އެކަމަކު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސަރުކާރު އައިސް އަދި އިހުނަށް ވުރެ މާގޯހޭ،" ބުނާއަޑު