Advertisement

އަސްލަމްގެ ކަންބޮޑުވުން؛ ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވިގެން ނުވާނެ

"އެކަން އެއީ އެގޮތަށް ދިމާވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވެސް އެނގެން ވާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކާރުކޮޅު ރޭވިގެން ގޮސް ބަޔަކު ހުއްޓުވާ ހަމަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ގެއްލުން ދެވޭ ގޮތަށް [މޮޓޯކޭޑު]ހުއްޓުވާފައި އޮތީ"