Advertisement

ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިނުގެން ޔާމީން ހުންނެވީ ހަނު: މަރު ކޮމިޝަން

މަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު މިސްބާހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ފުރުސަތު އެރުވުމުން ވެސް ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާފައިވާ އެފަދަ ބޭފުޅަކު އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާ ހަނު ހުންނަވާފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށް.ކުއިކްބައިޓްސް