Advertisement

ރައީސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ދަރިވަރުން އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅުން

"ވަކި ވަޒީފާއަކަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި، ތިޔަކުދިންގެ ވިސްނުން އަމާޒުކުރަންވީ، އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރާއި، ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، އީޖާދީ ވިސްނުންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް"