Advertisement

ކަރަންޓް ބިލަށް އެކި މަހު އެކި އަދަދު: މިއޮތީ ހައްލު!

މިއީ އެތައް ބައެއްގެ ހާލެވެ. އެ އުނދަގޫ ހާލަތަށް ސްޓެލްކޯއިން ހައްލެއް ގެނެސްފި އެވެ. ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުން ވީހާވެސް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު، އީކުއަލް ޕޭމަންޓް ޕްލޭން (އީޕީޕީ) ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ.ކުއިކްބައިޓްސް