Advertisement

ޝިއާގެ އަނިޔާވެރި މަރު އަދި ޝާހިލްގެ ބައެއް ވާހަކަތައް

ޝިއާ އަދި ޝާހިލްއަކީ ވެސް ދިވެހި ނޫސްތަކުގައި ފީޗާކޮށްފައި ތިބި ޒުވާނުން. ޝިއާއަކީ މޮޑެލްއެއް އަދި ބަރިސްޓާއެއް. ޝާހިލްއަކީ ސްކޭޓް ކުރާ މީހެއް. މި ލިޔުމަށް އެ ދެ މީހުން ދަންނަ މީހުން އަދި ޝާހިލްގެ ބައްޕައާ މި ނޫހުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިފަ.