Advertisement

about 9 hours

"ބިލު އަވަހަށް ތަސްދީގުކުރަން ޖެހޭ، އެދަނީ ފަތިފުށް ހާމަވަމުން"

"އަނެއްކާ ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ތަސްދީގުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބަ އޮވޭ އެ ވާހަކަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ހުކުމެއްގައި އެ ވާހަކަ އެބަ އޮވޭ. ގާނޫނު އަސާސީގައި މި އޮންނަނީ ލަސްނުކޮށް [ތަސްދީގު] ކުރާށޭ"