Advertisement

about 11 hours

ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅެއް ނުވި!

ޔާމީނު މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވުމުން ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުއަށް އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް ދެއްވައި ރައީސްއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން.