Advertisement

ސަދާގެ މަރު: މަދަނީ ބަދަލު ހޯދަން އާއިލާއިން ދައުވާ ކުރަނީ

26 މޭ 2022 - 09:19 0

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އައިޝަތު ނުޒުހާ

ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ސަދާ-


ސަދާގެ މަރު: މަދަނީ ބަދަލު ހޯދަން އާއިލާއިން ދައުވާ ކުރަނީ

26 މޭ 2022 - 09:19 0

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ސަދާ ސައުދުﷲގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް އާއިލާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ސަދާގެ ކޭސް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި އޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން ނިންމައި، ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ސަދާ މަރުވެފައި އޮތް ކަން ފެންނަން އޮތުމުން އެ ކަމުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ ކަމަށް ވަނީ އާއިލާއަށް އަންގާފަ އެވެ.

"މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކޮށް، ބޭނުންވާ ލިޔެ ކިޔުންތައް ހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ، " އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ ގާނޫނީ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު (ޕީއައިއެލްސީ)ގެ ވަކީލާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ މައްސަލައިގައި މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ތަހުގީގުކޮށް ނިންމި ކޭސް ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މެޑިކަލް ނެގްލިޖެންސް މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އިހުމާލުންވާ ކަންކަމުގައި ހައްގު ހޯދައިދިނުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ޝުނާނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މެޑިކަލް ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

"މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އެކްސްޕާޓް އެވިޑެންސާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝުނާނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ވެސް މިހާތަނަށް ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވެ އެވެ.

"އެއް އަހަރު ފަހުން ޖަވާބެއް ނުލިބެގެން ސިޓީ ފޮނުވުމުން ވެސް ބުނީ ބަލަމުންނޭ މިދަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ވެސް މިހާތަނަށް ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުނާނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަދާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ކޭސް ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ރިޕޯޓް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމުގައި މެޑިކަލް ކައުންސިލުގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް ނުވި އެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މުހައްމަދު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީގައި ކިޔަމުން އައި ސަދާ މަރުވީ ބަނޑަށް ތަދުވެ، ހޮޑުލެވޭތީ ހެނދުނު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އާއިލާއިން އޭރު ތުހުމަތުކުރީ ސަދާގެ ގަޔަށް ހޮސްޕިޓަލުން އޮޅިގެން ނުބައި އިންޖެކްޝަނެއް ޖެހީ ކަމަށެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ހުށަހެޅީ އާއިލާގެ ފަރާތުންނެވެ. ސަދާގެ ބައްޕަ ސައުދުﷲ ހަސަނަށް އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ދިއުމުން، އިހުމާލުވެފައިވާ ދެ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ ސިޓީ ފުލުހުންނަށް ލިބުމުން، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރުމަށް ފަހު ދައުވާ ކުރުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަން ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން ވެސް ވަނީ ކުއްޖާގެ ކުރީގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ ޑޮކްޓަރުން ރަނގަޅަށް ބަލާފައި ނެތް ކަން ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. ކުއްޖާ އޮތް ހާލަތުގައި ވަގުތުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ އިރު ވެސް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރި ކަން ވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސިއްހީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިފަދައިން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލާ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.