Advertisement

ޗެޓްލޮގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަމީމް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި

24 ނޮވެންބަރު 2021 - 21:51 3

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ

އަހުމަދުﷲ އަބްދުލްހާދީ

ޕީޖީ ހުސެއިން ޝަމީމް. މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ލީކުކުރި ޗެޓްލޮގްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި.


ޗެޓްލޮގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަމީމް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި

24 ނޮވެންބަރު 2021 - 21:51 3

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ދައުވާ އުފުލުމާއެކު ރައްދުގައި އެ ނިންމުމަކީ ޒާތީ ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ލީކުކޮށްލި ޗެޓްލޮގްތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވާހަކަ ދައްކަވަން އިންކާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

ޝަމީމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މެސެޖްތަކެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް ލީކްކުރައްވައި, އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައި, ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މަހުލޫފް ވަނީ ދައުވާ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޒާތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިކަން ދައްކަވަން ޓްވިޓާގައި ޝަމީމާއި ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަދި މިހާރު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ ޕީއޭ އަޒުމޫން އަހުމަދާ ދެމެދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. "ބޭކާރު ގޮތުގައި ފުއްޕީމަ ވާ ގޮތް މީ, ޕޮލިސް ވެސް ނޯ ސިންޕަތީ ނައު," ޝަމީމް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މެސެޖުގައިވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މި ނޫހުން ޕީޖީ ޝަމީމަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ވިއްޔާ ދައްކަވާނީ ކޯޓުގައި ކަމަށެވެ.

އަޒުމޫން މި ނޫހަށް ބުނީ މަހުލޫފް އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ޗެޓްލޮގްތަކަކީ ސައްހަ އެއްޗެއް ކަމާއި އެއީ އޭނާ އާއި ޝަމީމާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

ޝަމީމްގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކާއެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ, ދައުވާ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޝަމީމްގެ ވަރަށް ޒާތީ ނިންމުމެއްކަން އަޒްމޫން އާއި ޝަމީމުގެ ޗެޓްލޮގުން އެކަނި ވެސް ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

"ޝަމީމްގެ ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތުން ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމަނީ އަޅުގަނޑު "ފުއްޕާވަރަށް އަދި ސައިޒުވާ" މިންވަރުގެ މައްޗަށް. އިސްތިއުފާއެއް ނުދޭނަން އަދި ކޯޓުގަ ހަގީގަތް ސާފުވާނެ،" މަހުލޫފް ޓްވިޓާގައި ލިޔުއްވި އެވެ.

މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ދައުވާކޮށްފިނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް, ފަހުން އެ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން އިންސާފުން ބޭރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ, އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު, އޭނާއާމެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް, ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތަކީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް އެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނަވައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުދިނުމުގެ މުގާބިލުގައި، އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު، އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ޗެކުން އޭނާއަށް ދިން 33,000 ރުފިޔާ, އޭނާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، ރިޝްވަތު ހިފާފައިވާތީ އެވެ.

މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ފައިސާ އަކީ ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއް ކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް ލިއުމެއް މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފައިސާ އަކީ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ދިން ފައިސާކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެ އެވެ.

އެ ތުހުމަތާއެކު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެކައުންޓަށް 33،000 ޑޮލަރު ވަދެފައި އޮތީ ސައްހަ މުއާމަލާތަކުންނެވެ. އަދި އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން މަހްލޫފް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، "އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާއިން ދަ ޖީންސްގެ ނަމުގައި ފިހާރައެއް ހިންގި އިރު އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަލީ މުބީން ގ. ހާފްސީ މެދުވެރިވެގެން ކޮށްފައިވާ ސައްހަ ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖްގެ މުއާމަލާތެއް" ކަމަށެވެ.