Advertisement

އުދުމާ މަހްމޫދް

ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓް

އުދުމާ މަހްމޫދް އަކީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެއް ވެސް މެ އެވެ. އޭނާގެ ހާއްސަ ދާއިރާ އަކީ ވިޔަފާރި އެވެ. އެކަމަކު އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ހަބަރުތައް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ "ސީއެންއެމް" އަދި "ރާއްޖެ ޓީވީ" ގަ އެވެ.