Advertisement

ވޯލްޑް ކަޕް ތަށީގައި ސޯލްޓް ބޭ އަތްލި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

21 ޑިސެންބަރު 2022 - 07:40 0


ވޯލްޑް ކަޕް ތަށީގައި ސޯލްޓް ބޭ އަތްލި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

21 ޑިސެންބަރު 2022 - 07:40 0

ދޯހާ، ގަތަރު (ޑިސެމްބަރު 21) - އާޖެންޓީނާ އިން މި ފަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ފަހު ދަނޑުމަތީގައި ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން ތުރުކީ އަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ޝެފް، ސޯލްޓް ބޭ، ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލައި، އުފާފާޅުކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވި މައްސަލައިގައި ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ނުރުހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ފީފާގެ ޕްރޮޓޮކޯލްގައިވާ ގޮތުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓްރޮފީގައި އަތްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫނީ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް (ގައުމުތަކުގެ ވެރިން) އޭގެ އިތުރުން ފީފާ އިން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ދި ޓައިމްސްގެ ޗީފް ސްޕޯޓްސް ރިޕޯޓަރު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް.


މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފްރާންސް ބަލިކޮށް، އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މެޗަށް ފަހު، ސޯލްޓް ބޭ، ދަނޑުމަތީގައި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ފޮޓޯނަގައި، ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ ހިފައިގެން ވެސް ވަގުތު ތަކެއް ވަންދެން ހުއްޓެވެ.

އަދި އާޖެންޓީނާ ޓީމުގެ އުފާފާޅުކުރުމުގެ އެ ވަގުތުތަކުގައި ތަށްޓާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ، އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސޯލްޓް ބޭ ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސޯލްޓް ބޭ އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓްރޮފީއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް.


ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުޓްބޯޅަ ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކޮށްފައިވާ ޝުއޫރުތަކަށް ބަލާއިރު، ހާއްސަ ބަޔަކަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓްރޮފީގައި އަތްލުމުގެ ހުއްދަ ފީފާ އިން ދީފައި އޮންނައިރު، ސޯލްޓް ބޭ އަށް އެ ހުއްދަ ލިބުނު ގޮތެއް ފީފާ އިން ފުޓްބޯޅަ ދުނިޔެ އަށް ތަފްސީލްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވޯލްޑް ކަޕެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓްރޮފީ އުފުލާލުމަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ ކަަމަށްވާއިރު، އެ ފަދަ ވަގުތުތަކެއްގައި ބާއްވާ އުފާފާޅުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނީ ޓީމާއި ޓީމުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގާތް ފަރާތްތަކަށެވެ.

ސޯލްޓް ބޭ އަށް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެރެއިން، އާޖެންޓީނާ ޓީމާ އެކު، އެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭ ހައިސިއްޔަތެއް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީގައި ސޯލްޓް ބޭ އަތްލުމަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.