Advertisement

ފިލިޕީންސާ އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ ޕްލޭއޮފަށް

15 ޖޫން 2021 - 21:55 2

އައްޒާމް އަލިފުޅު

އައްޒާމް އަލިފުޅު

ރާއްޖޭގެ ސެންޓޭ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު/ އެފްއޭއެމް


ފިލިޕީންސާ އެއްވަރުވެ ރާއްޖެ ޕްލޭއޮފަށް

15 ޖޫން 2021 - 21:55 2

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފިލިޕީންސާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް އޮތެވެ. އެއީ ކޮލިފައިން ގްރޫޕްގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ނިންމި ނަމަވެސް ހުރިހާ ގްރޫޕްތަކުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ނިންމާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ. މިރޭ އެއްވަރުވުމުން އެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީ އެވެ. ރާއްޖެ ދެން ޖެހޭނީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ވަންނަން ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ކުޅޭށެވެ. ޕްލޭއޮފްގައި ކުޅެން ޖެހޭނީ ދަށް ރޭންކްގެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަަނައިގައި ސީރިއާ އޮތީ ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެގެން 21 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. އެ ޓީމަށް ވަނީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާ އަށް ހަތް މެޗުން ވަނީ 16 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ސީރިއާ އާއި ޗައިނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ.

ތިން ވަނައިގައި ފިލިޕީންސް އޮތީ އަށް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ހަތަރެއްގައި ނިންމާލި ރާއްޖެ އަށް އޮތީ އަށް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ގުއާމަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ. މި ދެ ޓީމު ވެސް ޖެހުނީ ޕްލޭއޮފްގައި ކުޅޭށެވެ.

މިރޭގެ މެޗަށް ނެރުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ.-- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު/ އެފްއޭއެމް


ރާއްޖޭން މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުތީ ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނެވެ. އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) އާއި މުހައްމަދު އުމެއިރުގެ ބަދަލުގައި ހުސެއިން ޝިފާއު (ކުރޯ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

ދުބާއީގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ 10 މިނިޓް ތެރޭ ރާއްޖޭން ރަނގަޅު ތިން ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކޮށް ގޯލާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ވެސް ފޮނުވާލި އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ މިނިޓްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅުނު އަލީ ހައިޝަމް (ޗުމްޕު) އާއި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގުޅިގެން ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތެއްގައި އޭރިއާ ރޮނގުކައިރިން ސެންޓޭ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ ހުރަސްދަނޑި މަތިންނެވެ.

މެޗުގެ ހަ ވަނަ މިނިޓްގައި އޭރިއާތެރެއިން ފިލިޕީންސްގެ ކެޕްޓަން ސްޓެފަން ޝްރޮކް ރާއްޖޭގެ ޗުމްޕު އަށް ފައުލުކުރި ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ ޕެނަލްޓީ ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޗުމްޕު ބޯޅަ ހިފައިގެން ނައްޓާލި ވަގުތު ޝްރޮކް ފައި ޖެހުނީ ޗުމްޕު ފައިގަ އެވެ.

ގޯލާ ސީދާކޮށް ރާއްޖޭން ފުރަތަމަ ހަމަލާ ފޮނުވާލީ މެޗުގެ 10 ވަަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. ހަމްޕު ފިިލިޕީންސް ޑިފެންޑަރެއް ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު ޖެހި ބޯޅަ ފިލިޕީންސް ކީޕަރު ބާން ޝިޕްމަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ލީޑުނެގީ ފިިލިޕީންސް އެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި އެންހެލް ގިރާލްޑޯ އޭރިއާބޭރުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ ބައުންސްވެގެން ގޮސް ރާއްޖޭގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް އަތުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

ފިލިޕީންސަށް ލީޑުހިފަހައްޓައިލެވުނީ ހަ މިނިޓެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނިޓްގައި ރާއްޖެ އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ސެންޓޭ އެވެ. ޗުމްޕު ދިން ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ވަދެ ސެންޓޭ ވަނީ ކީޕަރު ޝިޕްމަން އަށް ފުރުސަތެއް ނުދީ ގޯލުގެ ދުރުކަނަށް ތިރިތިރިން ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ކޯޗުކަމާ މާޓިން ކޫޕްމަން ހަވާލުވި ފަހުން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. ކޫޕްމަންގެ ކޯޗުކަމުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެވެ. ސެންޓޭ މި ގޯލު ޖެހިއިރު، އޭނާ ފުރަތަމަ ދެ މެޗަށް ނުކުތީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހިފަހުން ސެންޓޭ ގައުމީ ޓީމަށް ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ފާއިދު/ އެފްއޭއެމް


ލީޑުނަަގަން މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނިޓްގައި ސެންޓޭ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޯނަރެއްގައި ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ ވެސް ގޯލާ ސީދާނުވި އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފަށް ރާއްޖޭން ވަނީ އިބްރާހިމް އައިސަމްގެ ބަދަލުގައި އުމެއިރު ކުޅެން އަރުވައިފަ އެވެ. ފިލިޕީންސުން ވެސް ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމުން ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅުގައި ލަނޑެއް ޖަހަން އެޓޭކްތައް ގިނަ ކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުން ދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭން ވަނީ މެޗުގެ ފަހު 25 މިނިޓަށް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުޅެން އަރުވައިފަ އެވެ. ދަގަނޑޭ ކުޅެން އެރުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ކުރިއަށް ކުޅެގެން އެޓޭކް އަވަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ބޭނުމެއް ނުހިފި އެވެ. .

މި ހާފްގައި ފިލިޕީންސް އިން ލަނޑެއް ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވުުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުންނާއި ފައިސަލް ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ފިލިޕީންސް އިން ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރީ ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސް ކޮށްގެން ގޯލު ޖަހާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭން ސީރިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ވުރެ މި މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނެވެ. ހާއްސަކޮށް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރާއްޖޭން މޮޅަށް ކުޅުނެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަރުބަލިކަން ފެނި ރާއްޖޭން ދައްކަމުން އައި ރަނގަޅު ކުޅުން ތަކުރާރު ނުކުރެވުނީ އެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް ކުޅުނު މެޗެއް އެއްވަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދެ ޓީމު 2009 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވި ނަމަވެސް ދެން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ފިިލިޕީންސް މޮޅުވީ އެވެ.