Advertisement

މުހައްމަދު ޝަހްޒާން

ޖާނަލިސްޓު

ޝަހްޒާންއަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ހަބަރާއި ފީޗާ ރިޕޯޓް ލިޔާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެހެން މީޑިއާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށް، ލިޔުންތެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.