Advertisement

ރޫޙުލްއަމީން ޢަބްދުﷲ

ލިޔުންތެރިޔާ

އައްޝައިޚް ރޫޙުލްއަމީން ޢަބްދުﷲ އަކީ، މެލޭޝިޔާގެ އަލް މަދީނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީން ޢުލޫމުލްޤުރުއާންގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިއެކެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޢުލޫމުލްޤުރުއާންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހައްދަވާފައިވާ ރޫޙުލްއަމީންގެ ލިޔުންތައް އަމާޒުކުރައްވާނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށެވެ.