Advertisement

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

28582

58%

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު 2022

282 ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

20850

42%

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު 2022

28582

58%

282 ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

20850

42%

ދާއިރާތަކުގެ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

ނައިފަރު ދާއިރާ

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

ބާރަށު ދާއިރާ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ކާށިދޫ ދާއިރާ

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

ކެންދޫ ދާއިރާ

ކެލާ ދާއިރާ

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

އަލިފުށި ދާއިރާ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

އިސްދޫ ދާއިރާ

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

އޭދަފުށި ދާއިރާ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ވިލުފުށި ދާއިރާ

ވެލިދޫ ދާއިރާ

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

މަނަދޫ ދާއިރާ

މަރަދޫ ދާއިރާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

މަތިވެރި ދާއިރާ

މަޑަވެލި ދާއިރާ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ

މާވަށު ދާއިރާ

މާމިގިލި ދާއިރާ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މީދޫ ދާއިރާ

މުލަކު ދާއިރާ

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

ފެލިދޫ ދާއިރާ

ފޭދޫ ދާއިރާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ދަނގެތި ދާއިރާ

ދާންދޫ ދާއިރާ

ދިއްދޫ ދާއިރާ

ދިއްގަރު ދާއިރާ

ދުވާފަރު ދާއިރާ

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

ގައްދޫ

ގަމު ދާއިރާ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ

T14-T

Updated 23:16, May 21

މާލެ ސިޓީ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

103

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


93

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


6

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 202

S06-T

Updated 11:46, May 17

މާލެ ސިޓީ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

41

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


74

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


2

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 117

D01-2

Updated 15:57, May 16

ކެނދިކުޅުދޫ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

82

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


124

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


3

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 209

Q04-3

Updated 09:48, May 16

ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

96

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


122

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


4

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 222

F03-1

Updated 08:11, May 16

ކުޑަރިކިލު

ކެންދޫ ދާއިރާ

31

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


15

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


0

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 46

A04-1

Updated 12:28, May 15

ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ދާއިރާ

224

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ


301

ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް


5

ބާތިލް


ޖުމްލަ ވޯޓް: 530