Advertisement

މަޖިލިސް އޮތީ ސަރުކާރުން ހިސޯރުކޮށްފައި، ނަޝީދު ހުންނެވީ "މަރުތަޅު" އަޅުވާފައި: އިދިކޮޅު

18 މޭ 2022 - 16:12 1

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އައިޝަތު ނުޒުހާ

އިދިކޮޅު ޕީޖީ ގުރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް


މަޖިލިސް އޮތީ ސަރުކާރުން ހިސޯރުކޮށްފައި، ނަޝީދު ހުންނެވީ "މަރުތަޅު" އަޅުވާފައި: އިދިކޮޅު

18 މޭ 2022 - 16:12 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަނީ ސަރުކާރުން މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްފައި އޮތުމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު މިހާތަނަށް ބޭއްވި ތިން ޖަލްސާގައި ވެސް މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ކުރާނެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ޖަލްސާތައް ވަނީ ކުރުކޮށްލާފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޖީ ގުރޫޕުން މިއަދު ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެ ކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފަ އެވެ.

"ސަރުކާރުން މިކަން މިގޮތަށް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް އޮޕޮޒިޝަންގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ އަޑު ރައްޔިތުންނަށް އިއްވަމުން ގެންދާނަން، މަޖިލިސްގެ ފްލޯގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ފަހި ކުރަމުން ގެންދާނަން، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުތައް އިއްވުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކޮންމެ ރޭވުމެއް ރޭވި ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން،" ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިސް މި ދައުރު ފެށިގެން ދިޔައިރު، މަޖިލިސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރު އެއްކޮށްލައިގެން މަޖިލީހުގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މަޖިލީހަށް އެކިއެކި ފިއްތުންތައް ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

"މަޖިލިސްގެ ބާރު މިއަދު މި ވަނީ ކަނޑުވާލާފައި، މަޖިލިސް މިއޮތީ [ސަރުކާރުން] ހިސޯރު ކޮށްފައި، އެހެންވީމާ ހަގީގަތުގައި މި މަޖިލިސްގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަނީ އެންމެ ފަހުން އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި އެތެރޭގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ.

"މަޖިލިސް ރައީސް މިހާރު އެ ވަނީ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ޑެޑްލޮކަކަށް އައިސް ނުވަތަ މަރުތަޅު އެޅުވިފައި. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބަށް ފަހުގައި ރައީސަށް ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާ ބޭރުކޮށްފާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެން ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ،" އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް އެމްޑީޕީގެ "ސަރުކާރު ފެކްޝަނުން" ވައްދައިފިނަމަ އިދިކޮޅުން އެ ކަމުގައި އަމަލު ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.