Advertisement

ޓޯނީސް ޗޮކްލެޓް، މީ ފޮނި އިންގިލާބެެއް!

3 ޖުލައި 2022 - 08:41 0

ވިލާ މާޓުން ވިއްކާ ޓޯނީސް ބްރޭންޑްގެ ޗޮކްލެޓް ދައްކާލަނީ. -- ވިލާ މާޓް


ޓޯނީސް ޗޮކްލެޓް، މީ ފޮނި އިންގިލާބެެއް!

3 ޖުލައި 2022 - 08:41 0

ޗޮކްލެޓްގެ ރަހައިން ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް އުފާވެރިކަން ލިއްބައި ދިނަސް، ޗޮކްލެޓާ ގުޅިފައިވާ ވާހަކަތައް އުފާވެރިއެއް ނޫނެވެ. ޗޮކްލެޓު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ދެކުނު އެފްރިކާގައި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަރުހަލާތަކުގައި "އަޅު މަސައްކަތްތެރިން"ގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ކޮކޯ ބީންސްއަށް ޗޮކްލެޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ހަމަ އަގު ނުދޭތީވެ، ދަނޑުވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ.

ޓޯނީސް ޗޮކޯލޯންލީ އުފެދުމުގެ އަސްލަކީ މިފަދަ ހިތްދަތި އެތައް ވާހަކަތަކެވެ. މި ޗޮކްލެޓުގެ ބާނީ ޓެއުން ވެން ޑި ކެއުކެންގެ އަމާޒަކަށްވީ ޗޮކްލެޓް އުފެއްދުމުގެ ސިނާއަތަށް ބަދަލެއް ގެނައުމެވެ. އެހެންވެ 2005 ވަނަ އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނު ޓޯނީސް ޗޮކޯލޯންލީ ޗޮކްލެޓަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ފުރަތަމަ 100 ޕަސެންޓު ސްލޭވަރީ ފްރީ ޗޮކްލެޓެވެ. ކުންފުނީގެ ސްލޯގަން އަކީ "އެންމެން ގުޅިގެން ޗޮކްލެޓަކީ 100 ޕަސެންޓު ސްލޭވް ފްރީ އެއްޗަކަށް ހެދޭނެ" މި އެވެ. ބޭނުމަކީ ޗޮކްލެޓް އުފެއްދުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ކުޑަ ކުދިން ބޭނުން ނުކުރުމެވެ. ނުވަތަ އަޅު މަސައްކަތްތެރިން ބޭނުން ނުކުރުމެވެ.

މި ހިސާބުން ނިމުނީ އެއް ނޫނެވެ. ޓޯނީސްއިން ކޮކޯ ބީންސް ގަންނަނީ ދަނޑުވެރިން އާންމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ފައިދާ ވާނެ ހެންނެވެ. އަދި، ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގުގައި ވިއްކާނެ ގޮތްގޮތް ކިޔައިދީ، ހޭލުންތެރިކަން ވެސް އިތުރުކުރެ އެވެ.

ޓޯނީސް ޗޮކްލެޓް


ޓޯނީސް ޗޮކްލެޓްގެ ރަމްޒާއި ވާހަކަތައް

އާންމުކޮށް މި ފެންނަ ޗޮކްލެޓް ހުންނަނީ ވަރަށް އެއް ވަރަކަށް ތަރުތީބުންނެވެ. ނަމަވެސް ޓޯނީސް ތަފާތެވެ. އެ ޗޮކްލެޓުގެ ބޭރުގައިވާ ކަރުދާސްގަނޑު ނިއުޅާލުމުން ފެންނަނީ ތަރުތީބެއް ނެތި އަތުރާލެވިފައިވާ އެކި ސައިޒުގެ ޗޮކްލެޓު ބާ އެވެ. އެއް ސައިޒަކަށް ދެ ބައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ ހަމަހަމަކަމާއެކު ޓޯނީސްގެ ޗޮކްލެޓެއް ބައި ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ގޮތަށް ޗޮކްލެޓް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކޮކޯ އުފެއްދުމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް ކަމެވެ. ބޭނުންވަނީ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ޓޯނީސްގެ މިސާލު ނަގައިގެން، ޗޮކްލެޓު އުފެއްދުމުގައި އަޅުވެތިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ. ކޮކޯ އުފައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުމެވެ. ޗޮކްލެޓް އުފެއްދުމުގެ ސިނާއަތުގައި ކަންކަން އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ހިއްސާ ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު، ޓޯނީސް ޗޮކްލެޓު އުފައްދާނީ މިގޮތަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ޓޯނީސް ޗޮކޯލޯންލީގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްލޫސިވް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ އަބަދުވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުފެއްދުންތަކަށް އިސްކަންދޭ ވިލާ މާޓެވެ. ވިލާ މާޓުން މި މަރުކާގެ ދެ ސައިޒެއްގެ ޗޮކްލެޓު ވިއްކަ އެވެ. އެއީ 50 ގްރާމާއި 180 ގްރާމެވެ. ޑާކް ޗޮކްލެޓު، ހޭޒަލްނަޓް، މިލްކް ޗޮކްލެޓު އަދި ކެރެމަލް އެންޑް ހަނީ ފަދަ ތަފާތު އެތައް ރަަހަތަކުން ޓޯނީސްގެ މީރު ޗޮކްލެޓު ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރިއިރު، އަގު ވެސް އެހާމެ ރަނގަޅެވެ.

ވިލާ މާޓުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ފިހާރައިގެ އަމާޒަކީ ތަފާތު އަދި ތިމާވެއްޓާ ވެސް ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ތައާރަފްކުރުމެވެ.

ޓީވީއެމް ކައިރީގައި ހުންނަ ވިލާ މާޓް. -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ވިޔަފާރި ކުރުން އިތުރަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލާ މާޓުން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. "ވިލާ މާޓް" އެޕް ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުންނާއި އެޕް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޓް ކޮށްލައިގެން، ފަސޭހަކަމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި، ވިލާ މާޓް ވެބްސައިޓުން ވެސް ވިލާ މާޓުގައި ވިއްކާ ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް، ފަސޭހަކަމާއެކު ގަނެވޭނެ އެވެ.

ބައެއް ބްރޭންޑްތައް އެކްސްކުލޫސިވްކޮށް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާ ވިލާ މާޓްގެ ފިހާރައެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވީ އޯކިޑް މަގުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޖީދީމަގުގައި މާވެޔޮ މަގާ ކައިރިން އަދި ޓީވީއެމް ކައިރީގައި ވެސް "ވިލާ މާޓް"ގެ ފިހާރައެއް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 14 ވަނަ ޓަވަރުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ވެސް ވިލާ މާޓެއް ހުންނާނެ އެވެ.