Advertisement

މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަނެފި

27 ފެބުރުވަރީ 2024 - 17:43 0

ސާއިފް ޝިޔާދު

ސާއިފް ޝިޔާދު

މިލަންދޫގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އުތުރު ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދެ އެއާޕޯޓު އަޅަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވައުދުވެފައި --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަނެފި

27 ފެބުރުވަރީ 2024 - 17:43 0

ށ. މިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އަޑު އެހުމަށް ބޭނުންވަނީ އެންމެ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެއީ އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުން ކަމަށް ވުމާ އެކު އެ ވައުދު ފުއްދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފި އެވެ.

އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރައީސް ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ށ. މިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން, އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓުގައި އޮތީ މައިގަނޑު އެއް ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވައުދުވަނީ ވައުދު ފުއްދަން. އެހެންވީމާ މި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގާއި ތަރައްގީއަށް އެއްވަނައިން 10 ވަނައަށް ވެސް އޮތް އެއާޕޯޓު އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ޔަގީންކަމާ އެކު އަޅައިދޭނެ ކަމުގެ 100 ޕަސެންޓު ޔަގީންކަން އަރުވަން," އެމަނިކުފާނު އެ ރަށުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

އެ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އުތުރު ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރައީސް ވަނީ ހއ. ދިއްދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވެސް ވައުދުވެވަޑައިގަނެފަ އެވެ. އެއާޕޯޓު ގިނަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ޖިއޮގްރެފިކަލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޮތް ގޮތުން، ކޮންމެހެން ކުރީގައި އޮތް ގޮތަކަށް ނޫން ރާއްޖެ އޮންނަ ބޭނުން ވަނީ ރައްޔިތުން މިހާރު، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއާޕޯޓް އެޅުމަކީ، ބައެއް ތަންތަނުގައި ޑޮމެސްޓިކް، ބައެއް ތަންތަނުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް، އެއާޕޯޓް އަޅަން ޖެހޭ، ވައުދު ވަނީ އެ ކަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކޮށްގެން،" ހއ. ދިއްދޫގައި ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ގދ. ތިނަދޫ އަދި ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ރަށް ކައިރީ މިހާރު ވެސް ފަސް މިނެޓުން ސްޕީޑު ލޯންޗުގައި ދެވޭހާ ކައިރީގައި އެއާޕޯޓުތައް އެބައޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ވެސް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ.

ރައީސްގެ ވައުދުތައް ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ, ތަރައްގީކުރަމުންދާ އަދި ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ އެއާޕޯޓުތަކުގެ އަދަދު 40 އަށް ވުރެ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ގޮތުންނާއި އާބާދީގެ ގޮތުން ބޮޑު ގައުމުތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރު އަދަދެކެވެ.