Advertisement

ކްލަބް ވޮލީބޯލް ފައިނަލަށް: ކޯޗު ސޮފްވާން ކްރެޑިޓް ދިނީ ކުޅުންތެރިންނަށް

25 ޖަނަވަރީ 2023 - 10:27 0

ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ކޯޗު ސޮފްވާން: އޭނާ ވަނީ ފައިނަލަށް ޓީމު ދިއުމުގެ ކްރެޑިޓް ހައްގުވަނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް ބުނެފައި.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ކްލަބް ވޮލީބޯލް ފައިނަލަށް: ކޯޗު ސޮފްވާން ކްރެޑިޓް ދިނީ ކުޅުންތެރިންނަށް

25 ޖަނަވަރީ 2023 - 10:27 0

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ކުލަބު ވޮލީބޯލްގެ ކޯޗު ސޮފްވާން އަހުމަދު ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މި އަހަރު ވާދަކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކުލަބު، ކުލަބު ވެމްކޯ، ކުލަބު އީގަލްސް އަދި ކުލަބު ވޮލީބޯލް އެވެ. ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދީ ކުލަބު ވޮލީބޯލް އެވެ. ދެ ވަނަ ޖާގަ ހޯދަން ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އީގަލްސް އާއި ވެމްކޯ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް ކެޓީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެގެންނެވެ.

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާހަ ހޯދި ކުލަބު ވޮލީބޯލްގެ ކޯޗު ސޮފްވާން، "އަދަދު" އަށް ބުނީ ގައުމީ މުބާރާތަށް ނުކުތީ ވެސް ފައިނަލުގެ އުއްމީދާ އެކު ކަމަށެވެ. އަދި ލީގު ބުރަށް ފަހު ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޔަގީންވުމުން މިހާރު އަމާޒަކީ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ސޮފްވާން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކުލަބު ވޮލީބޯލް އިން ވަނީ ލީގު ބުރުގައި ވެމްކޯ އާއި ޕޮލިސް ކުލަބު ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޕޮލިސް އަތުން މޮޅުވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. ވެމްކޯ އަތުން މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ. ލީގު ބުރުގައި އީގަލްސް އަތުން އެ ޓީމު ބަލިވީ ފަސް ސެޓު ކުޅެގެންނެވެ.

ސޮފްވާން ބުނީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ ވެސް އެ ޓީމަށް ނެގޭނެ މެޗެއް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓު ގެއްލުނީ ވެސް ނިންމަން ލިބި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިގެން ކަން ފާހަގަކޮށް ސޮފްވާން ބުނީ އެ ޓީމްގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރު ދަނޑިވަޅުތަކުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ މެޗަކީވެސް ނެގޭނެ މެޗެއް. ހަމަ ކުޑަ ކުޑަ މިސްޓޭކަކުން ދިޔައީ. އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް މި ކުދިންނަށް. ފުރުސަތު ދިނީމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ކުޅޭ. މިއީ އަސްލު މި ކުދިންގެ މަސައްކަތް. ވަރަށް ބުނާ ގޮތަށް ހަދާ. އެހެންވީމަ ކޯޗުގެ ގޭމް ޕްލޭނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވޭ." 2019 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ޓީމް ގޮވައިގެން ނުކުމެ ވީއޭއެމް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ހޯދި ޓީމުގެ ކޯޗު ސޮފްވާން ބުންޏެވެ.

ސޮފްވާން ބުނީ އީގަލްސް އާއި ޕޮލިސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރެވުނީ، މި މެޗަށް މުޅި ޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން، އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ، ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ދެނެގަނެ އެކަމަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވިކަން ސޮފްވާން ފާހަގަކުރި އެެވެ.

"ޑިފެންސަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވިން، ބައެއް ކުޅުންތެރިން އާންމުކޮށް ޑިފެންސް ނުކުރާ ދިމަދިމާއަށް ޖެހިލާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިދިކޮޅު ޓިމްގެ ކުޅުންތެރިން ރީޑުކޮށްގެން ކުޅުނީ. އޭތި އެ ފެނުނީ ނަތީޖާ އިން" 2018ގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ސޮފްވާން ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ސޮފްވާން ކޯޗުކޮށްދޭ ކްލަބް ވޮލީބޯލް ޓީމުން ފެންނަ އާދަޔާޚިލާފު ރޫހާ ގުޅޭގޮތުން ސޮފްވާން ބުނީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވިއިރު، އެހެން ޓީމެއް ކައިރީގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެލަން އެދުމުން، އޭނާގެ ޓީމްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ޒުވާން ކުދިންކަމަށް ބުނެ މެޗު ނުކުޅެން އެ ޓީމުން ނިންމި ހިސާބުން ޓީމުގެ ރޫހު ބަދަލުވިކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން، ކްލަބް ވޮލީބޯލް ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް އިތުރު ޖޯޝަކާއި ފޯރިއަކާ އެކު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ހަމައަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރި ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

ސޮފްވާން ބުނީ އާ ޓީމެއް އުފައްދައި ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފައިނަލާ ހަމައަށް ދެވުމަކީވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، ގައުމީ ތަށި ހޯދުމަކީ މިހާރު ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް އުއްމީދު ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. ކުލަބު ވޮލީބޯލްއާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ޓީމެއް ހޮވުމަށް ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެ އެވެ.