Advertisement

ދިދަތައް ދިިނިން، އެކަމަކު ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކުރަން: ޕީޕީއެމް

21 ޖޫން 2022 - 12:19 2

މުހައްމަދު އުޝާމް

މުހައްމަދު އުޝާމް

ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑު ކައިރީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދަތައް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ނެރެނީ - ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ


ދިދަތައް ދިިނިން، އެކަމަކު ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކުރަން: ޕީޕީއެމް

21 ޖޫން 2022 - 12:19 2

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެތަނަށް ވަދެގަނެ, ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ހަމަލާދިނުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ގައި ފެށި ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅަން ގަދަކަމުން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނެވެ. އެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުއްޓައި ބަޔަކު ދަނޑަށް ވަދެގަނެ އަޑު ގަދަކުރަމުން އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި އެވެ. އެވަގުތު އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރާއި އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިބޭ ޑިޕްލޮމެޓުން ވެސް ތިއްބެވެ.

އެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ތިބީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކަޅު ކުލައިން ލިޔެފައިވާ ހުދު ކުލައިގެ ދިދަތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އެ ދިދަތައް ހުރި މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ވަނީ އާންމުވެފައިވާއިރު, އެއީ ޕީޕީއެމްއިން އެންމެ ފަހުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޭނުންކުރި ދިދަތަކެވެ.

މިއަދު އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި, ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ދިދަތައް ނެރޭ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅާ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުން ވެސް ވަނީ އެ ދިދަތައް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ ހަރަކާތް ހިންގި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ކަން މި ނޫހަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ތޮލާލްއާ މި ނޫހުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ނުވާ ކޮންމެ އެފަދަ ކަމަކަށް ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން އާންމު ރައްޔިތުން ހިންގާ ހަރަކާތަކަށް އެދުމުން އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީތަކެއް، ރައްޔިތުން ކަމަކަށް ކަންބޮޑުވެގެން އެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދުނީމާ، އެއީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަކަށް ނުވާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެން އެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނަން،" ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު, މިއަދުގެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދަތަކަކީ ސީދާ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ދިދަތަކެއް ކަމެއް ޔަގީން ނުވާ ކަމާއި އެކަން ޖެހޭނީ ބަލަން ކަމަށް ތޮލާލު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް, މިއަދު ހެނދުނު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކީ އެ ޕާޓީން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ކަމަކީ އެ ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުން އެފަދަ ކަންކަން ހިތްވަރު ނުދެން، އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރި ވެސް ނުވާނަން، އެފަދަ ކަންކަން މި ޕާޓީން ބަލައިނުގަންނާނަން،" ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މި ނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހެނދުނު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް މައުލުމާތު ލިބޭ ކަމަށެވެ.

"ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ. އަޑުގަދަ ކުރާ ވެސް ނެރުނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އޮފީހުން. ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓުމަންޓުން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދަނީ ބަލަމުން،" މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މީހުން ދަނޑަށް ވަދެގަތީ ދަނޑުގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައި ހުރި ފެންސް ވެސް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި، އެ ތަނުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައެއް ބޯޑުތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ދިނެވެ. ފުލުހުންނަށް އެ މީހުން ބޭރުކޮށްލެވުނީ 40 ވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުންނެވެ. އަދި، އެއްވި މީހުން ފޮނުވާލަން ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ޖެހި އެވެ.

ޔޯގާ ހަރަކާތް ބާއްވަން ނިންމައި، އެ ކަމުގެ ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކުރީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިވެންޓު ބާއްވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކުރީ ރަސްފަންނުގަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ރަސްފަންނުގައި އެ ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނިންމި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށެވެ.

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާފައި ނުވެ އެވެ.