Advertisement

އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ބަހުސަކަށް ޔާމީން ތައްޔާރު، ސަރުކާރަށް ދައުވަތު

17 މޭ 2022 - 15:05 1

ނާޒިމް ހަސަން

ނާޒިމް ހަސަން

ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން: އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ބަހުސަކަށް ޔާމީން ތައްޔާރު، ސަރުކާރަށް ދައުވަތު

17 މޭ 2022 - 15:05 1

އިންޑިއާއެކު މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ގެއްލުންތައް ހާމަކޮށް އެކަމުގައި ސަރުކާރަށް ރައްދުދީ ބަހުސްކުރުމަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކުން މިންޖުންވެ, މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޔާމީން އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި, އިންތިހާބާ ހަމައަށް ދެވޭނީ އެހާއިރަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ބީވެނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖިހާދުކޮށްގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް ތިބުމާއި މިނިވަން ކަމަށް ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ގަބޫލު ކުރެއްވޭ ގޮތަށް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާދެމެދު ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ނަގާ ލޯނުތަކާ ދެކޮޅަށް ޔާމީން އަޑުއުފުލައްވަމުން ގެންދަވާއިރު, އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި އިންޑިއާއާއެކު އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. އަދި, ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން, ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް ގާއިމްވެފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅާ ދެމެދު މި ބަހުސް ބޮޑުވެފައިވާއިރު, ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޔާމީން މިހާރު ހުންނެވީ ތައްޔާރަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތައްޔާރު އެނގޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ ޓީމަކާއެކީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބާއްވަން, އަޅުގަނޑު ޕްރިޕެއާޑް އެނގޭތޯ, އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރި ދިވެހިންގެ ފުރިހަމަ ބާރު ހިނގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަން," އަދަދުއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި, އިންޑިއާއަކީ އަވަށްޓެރި ގައުމަކަށްވާތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިވެދާނެތީ, އިންޑިއާ ސިފައިން ތިއްބަސް ވަރިހަމަކޮށްލައިގެން ތިބޭ ތިބުން ފެނިފައި އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ގުދުރަތީ މި ހުރިހާ މުއްސަނދިކަމާއި ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެ, އިންޑިއާގެ ސަހަރަކަށް ވެއްޖެނަމަ, އެކަމާ ދިވެހިން މާ ދެރަވާނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމެއް ވަނީ އިންޑިއާއިން ގެންނަ ފިޔާ އަލުވިކޮޅު ނުލިބުންތޯ ނޫނީ މުޅި ގައުމު އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން ނޫންތޯ. އިންޑިއާގަ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ގޮސް ތިބޭ ތިބުންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމުވެގެން މި އުޅެނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ގުދުރަތީ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއެކީ މީހުންނާއެކު އަޅުވެތިވުންތޯ ބޭނުން ވަނީ," ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި, އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބޭ ތިބުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އެކަމުގައި އުޅެންޖެހުމަކީ ހަަމައެކަނި ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާއެކޭ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު, އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވި ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ކުޑަ ވެސް އަސަރެއްނުކޮށް ބޭއްވުމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ އޮތީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ނޫންތޯ އެވެ.

"...އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމައެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން އެއަކީ, މިއީ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލައެއް, މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މައްސަލައެއް, މިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިނުވާ ކަމުގައިވާނަމަ މިއީ ޕީޕީއެމްއިން އެކަނި އަސަރުކޮށްގެން އުޅެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ދެއްތޯ, އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފަސޭހަ ގޮތް ފަސޭހަ ދެއްތޯ," އުފެއްދެވި ސުވާލަށް ޔާމީން ޖަވާބު ވެސް ދެއްވި އެވެ.

"އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އިންޑިއާ މީހުން މިތަނަށް އަތް ގަދަ ކުރަން ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އެމީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެ ކަމަކަށް."