Advertisement

ރިސޯޓުތަކުން 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ!

27 ފެބުރުވަރީ 2022 - 11:31 0

މުހައްމަދު ވިޝާމް

މުހައްމަދު ވިޝާމް

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިން ދެ ޓޫރިސްޓުން ހިނގާފައިދަނީ: ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް ވެސް ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ހުރީ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ -ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/އަދަދު


ރިސޯޓުތަކުން 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ!

27 ފެބުރުވަރީ 2022 - 11:31 0

ރިސޯޓު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔާއި ޓެކްސް އަދި ޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އާރުޓީއައި އެކްޓިވިސްޓް އައިމަން ލަތީފް މީރާއިން ހޯދައި އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 17.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (270 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ވަނީ ނުލިބި އެވެ.

ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރީ ކޮން ރިސޯޓުތަކަކުން ކަމެއް މީރާއިން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރިސޯޓުތަކުން ސަރުކާރަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ޓެކްސް ފައިސާ ހިމެނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2016 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ގްރީން ޓެކްސްގެ ތެރެއިން ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ދައުލަތަށް ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 3.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (58.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރަ އެވެ. ގްރީން ޓެކްސް ނަގަނީ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުންނެވެ.

ނަމަވެސް، އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައުލަތަށް ނުލިބިވަނީ ރިސޯޓުތަކުންޖެހޭ ކުލިންނެވެ.

އެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސް ދޫކޮށްފައިވާ 26 ފަރާތަކުން ޖުމްލަ 45 މިލިއަން އެކެރިކާ ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 694.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދައްކަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ހިމެނޭއިރު، ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އޭގެ ދެ ގުނައަށް އަރައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 105.1 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އާއެކު، ރިސޯޓު ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހުރީ 150.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގަ އެވެ.

އެއާއެކު، ރިސޯޓުތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހުރީ 171.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގަ އެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާއިރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގާތްގަނޑަކަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.