Advertisement

ގުޅީފަޅު ޕޯޓް މަޝްރޫއު ހުއްޓުވުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 18:14 1

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ހުސެއިން އަރުބާން ފައްވާޒް

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުން އަންނަ ގެއްލުން ފެންނަ ފޮޓޯއެއް މަތިން ނަގާފައި --


ގުޅީފަޅު ޕޯޓް މަޝްރޫއު ހުއްޓުވުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 18:14 1

ކ.ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުއަކީ ތިމާވެށްޓަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދީގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ހުމައިދާ އަބްދުލްގަފޫރު (ހުމޭ) އެވެ. އޭނާއަކީ ތިމަވެށީގެ ކަންކަމުގައި ފުޅާ ގޮތެއްގައި އަޑުއުފުލާ ސޭވް ދަ މޯލްޑިވްސް ކެމްޕެއިންގެ މެންބަރެއް ވެސްމެ އެވެ.

މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިހާރު ބަލައިގެންފައިވާއިރު މާދަމާ މައްސަލާގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ އެ ކޯޓުގައި ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ހުމައިދާގެ ދައުވާ ރައްދުވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށާއި، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އަށާއި، އެންޑްވަޔަރެމެން މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ހުމައިދާ މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި, ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހޭދައެއް ކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އިޔާދަނުކުރަނިވި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ.

އެގޮތުން, މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ގުޅީފަޅު ފަރުގައި 1995 އިން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުއަޑީގެ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދި މާހައުލީ ނިޒާމެއްކަމުގައިވާ “ހާންސްހާސް ޕްލޭސް” ނުވަތަ “ކިކި ރީފް” ފަނާވެގެންދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ,

މި މަޝްރޫއު އަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަންކަން ބަލާފައިނުވާ، އަދި ވަގުތާ، ހާލަތާ، ގެއްލުމާ ފައިދާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މިނެކިރުމެއްނެތި ކުރަމުންގެންދާ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވާ މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށް އަހުރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ

އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާ، ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާ، މާހައުލީ ނިޒާމުތަކާ، ފައިސާއިން އަގުނުކުރެވޭ މި އެންމެހާ ނިއުމަތްތަކަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގެއްލުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޖީލުތަކަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާ ބިނާ ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސްތައް


* ތިމާވެއްޓަށް ލިބިގެން ދިޔަ ގެއްލުން * އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުން * އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުން * ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މަޝްރޫއު އެއްކަން

މި މައްސަލާއިގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ހަސަން ޒަކީ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާދަމާ ކޯޓުގައި ފަށާ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް, މައްސަލައިގެ ބާވަތުގެ ސަބަބުން ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާއިން ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.

ގުޅީފަޅަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ނިންމާފައި އޮތް ބިމެކެވެ. ނަމަވެސް, ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެތަނުގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލެއްވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ގުޅީފަޅު މިހާރު އޮތް ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިއްކައި, އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު އަޅައި, މާލޭއާ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލުމަށެވެ. ގުޅީފަޅުގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ހެދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އެކަމުގައި މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ރައީސްއާ ބައްދަލު ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައިސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރު ހަދަން ނިންމާފައި އޮތީ ތިލަފުށީގަ އެވެ.

ތިލަފުށީގައި އަޅަން ނިންމި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމުން ތިމާވެށީގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތެވެ. ގުޅިފަޅު ހިއްކައިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި މިހާރު ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ވެސް ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގުދަންތަކާއި ހޯލްސޭލް ފިހަރާތަކަށް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ގުޅިފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، ޕޯޓަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖެއްގެ އިތުރުން ހިއްކާ ބިމުގެ 15 ޕަސެންޓް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހާއްސަކުރަން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޕޯޓު ބަދަލުކުރަން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތީ ހަ މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރު ހިއްކާށެވެ. އެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މާސްޓާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫ އަށް 120 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.86 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރެ އެވެ. ބީލަމަށް ނުލައި ބޮސްކާލިސްއާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ހަވާލުކުރީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ.