Advertisement

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓު ހިއްކާއިރު މަޑިވަރު ފަޅަށް ގެއްލުންވާތީ އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

13 އޮގަސްޓު 2021 - 21:25 1

މުހައްމަދު ވިޝާމް

މުހައްމަދު ވިޝާމް

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ވެލިފިނޮޅު ބޮޑުކުރަން ހިއްކަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖު. -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނާހިދު


ވެލިގަނޑު ރިސޯޓު ހިއްކާއިރު މަޑިވަރު ފަޅަށް ގެއްލުންވާތީ އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

13 އޮގަސްޓު 2021 - 21:25 1

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން މަޑިވަރު ފަޅުގެ ބައެއް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިއްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ އަތޮޅުގެ ރަސްދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ކުރަމުންދަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޖެހިގެން އޮތް ވެލިފިނޮޅުގެ ބިން ހިއްކައި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެކެވެ.

އަދި އެއީ އީއައިއޭ ވެސް ހެދިގެން އީޕީއޭގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއު އެކެވެ.

ޑައިވިން އަދި ސްނޯކްލިންއަށް މަގުބޫލު ޕޮއިންޓުތަކެއް އެ ފަޅުގައި ހިމެނޭއިރު، ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ހިއްކުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން އެ ސަރަހައްދަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރަސްދޫގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ މުހައްމަދު ޝަފީގު "އަދަދު"އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެ ފަޅަކީ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ފަޅެއް ކަމަށާއި، އެތަނަށް ގިނަ ސަފާރީތައް ވެސް އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޓާޓަލް ސްޕޮޓެއް ވެސް މެ. އެކަމަކު އެތަން ހިއްކާތީ މިހާރު މުޅި ސަރަހައްދު ވަނީ އެއްކޮށް ކިލަނބުވެފައި،" ޝަފީގު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެ ފަޅުގައި އީޕޭއޭއިން ހިމާޔާތްކޮށްފައިވާ ކަނޑި ފިނޮޅު މިހާރު ނެތް ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އެއާއެކު އެ ރަށުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ދަނީ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލަނީސް އިހުތިޖާޖު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން ވެލިފިނޮޅު ބޮޑުކުރަން ހިއްކަމުންދާ ސަރަހައްދު. -ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނާހިދު


އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ރަސްދޫ ކައުންސިލުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އެނގިފައިވީ ނަމަވެސް، އެތަނުގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުން މިހާރު ވެސް ވަނީ އެތަނުގެ އިހުތިސޯސުން ބޭރުން 200 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އެކަން ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

އޭނާ މިރޭ "އަދަދު"އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ނަގައިގެން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އީޕީއޭއިން ވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ސިއްރުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ނަގައިގެން ހާބާ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ހިއްކާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް. ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ޕޮލިހާއި އީޕީއޭގަ ވެސް ހުންނާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބިން ހިއްކުމަށް ވެލި ނަގާފައިވަނީ ވެސް އީޕީއޭއިން ހުއްދަ ދިން ގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އޭނާ ދެއްވި އެވެ.

އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މި ބަލަނީ ދެވިފައިވާ ހުއްދައާ ހިލާފަށް ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ،" ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ.