Advertisement

ހިސާން 'ދަންޖައްސަންޖެހޭ' ކަމަށް ސިޔާމް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް

7 ޖޫން 2021 - 18:51 5

ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ

ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން އާއި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސިޔާމް - ފޮޓޯ: މަޖިލީސް


ހިސާން 'ދަންޖައްސަންޖެހޭ' ކަމަށް ސިޔާމް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް

7 ޖޫން 2021 - 18:51 5

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން 'ދަންޖައްސަންޖެހޭ' ކަމަށް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް 'އަދަދު' އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު އިއްޔެ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ (241) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެ ކޮމިޓީއިން ނުކުންނަވައި ބޭރުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނާ ދެއްކެވި ވާހަކައެކެވެ.

އޯޑިއޯގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހިސާން 'ދަންޖައްސަންޖެހޭ' ކަމަށާއި، 'އެކަންކޮށްގެން ފާފަވެރިވެސް ނުވާނެ' ކަމަށެވެ.

ހިސާން ދަންޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވާ އޯޑިއޯ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ހިންގާ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީގެ އިއްޔެ ބައްދަލުވުމަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ ވަރަށް ދުރުން އުޅުއްވާ ސިޔާމް ކުއްލި ގޮތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ހިންގާ އިންކުއަރީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. އަދި މީހުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށްވެސް ސިޔާމް އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމީހަކީ ތިމާއަށްވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މީހަކަށްވެގެން ނޫންނަމަ، އެމީހަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެހެން ފިކުރެއްގެ މީހަކަށް ވެގެން އެމީހަކާ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް އެއްޗެހިތަކެއް ކިޔުމަކީ ދުނިޔޭގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް، މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމާއި ހަޑި އެއްޗެހި ކިޔުން އެއީ ކުށެއް،" އިއްޔެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާމް 'އަދަދު' އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

'އަދަދު' އަށް ލިބިފައިވާ އޯޑިއޯ ގައި ސިޔާމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހިސާންއާ ދެމެދު ކުރި ޒުވާބުގެ ތެރެއިން އެކަހަލަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި އޮވެ ދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާނަ ކުރީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ޒުވާބުކުރި އިރު އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް ބަހެއް ބުނެފައި އޮވެދާނެ، އެކަމަކު އެގޮތަށް މާނަކޮށް ބުނި އެއްޗެއް ނޫން އެއީ،" އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަރައިރުން ހިނގަން މެދުވެރިވީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ހިންގަވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ.

'އަދަދު' އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހިސާން 'ދަންޖައްސަންޖެހޭ' ކަމަށް ސިޔާމް ބުނެފައިވަނީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނު ފަހުން މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ސިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާކަން އެތަނުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހިސާން ގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.