Advertisement

ފޮޓޯ: ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަށްވަނަ ރައީސް ހުވާ ކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2023 - 19:25 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރައްވާ ބައެެއް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ބޭރު ގައުމެއްގެ ވަފުދެއް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހާޒިރުވަނީ. ޖުމުލަ 46 ގައުމަކުން މި ޖަލްސާއަށް މަންދޫބުން ފޮނުވާފައިވޭ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ހުވާ ކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާކުރައްވަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ފޮޓޯ: ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަށްވަނަ ރައީސް ހުވާ ކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2023 - 19:25 0