Advertisement

ފޮޓޯ؛ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލުސާ

21 ޖަނަވަރީ 2023 - 22:15 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަދި

އަބްދުﷲ އިޔާން

މުހައްމަދު ޝާބިން
އަބްދުﷲ އިޔާން


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ މަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ--- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ  --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ  --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ  --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ރެލީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ރެލީގައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ރެލީގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ރެލީގައި، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ރެލީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ، ނައިމައްތައާއެކު--- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލުސާ

21 ޖަނަވަރީ 2023 - 22:15 0

މުހައްމަދު ޝާބިން
އަބްދުﷲ އިޔާން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަދި

އަބްދުﷲ އިޔާން