Advertisement

ފޮޓޯ؛ ނީލަން ފިހާރާ އަނދާ ހުލިވުން

9 ޖަނަވަރީ 2023 - 15:05 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ ފަތިހު 5:45 ހާއިރު. އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބިދޭސީ އެކަމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައި. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އެތަން އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވިއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައި. އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދަނީ ދެމުން --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައި. އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދަނީ ދެމުން --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައި. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައި. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއް ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައި. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ގާތުން ބައްލަވާފައި. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ޖެނުއަރީ 9، 2022 - ނީލަން ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ރޯވީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސަސް އިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތުން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ނީލަން ފިހާރާ އަނދާ ހުލިވުން

9 ޖަނަވަރީ 2023 - 15:05 0