Advertisement

ފޮޓޯ؛ "އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" - ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

5 ޖަނަވަރީ 2023 - 12:41 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އެމްޑީޕީގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހް ރަސްމީކޮށް ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮތް މި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޖަމާވެފަ އެވެ.


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ރައީސް ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ރައީސްގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ސަރަހައްދުގައި ފޯރި ނަގަނީ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ރައީސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ. މި އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ރައީސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ. މި އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޖަލްސާގައި ރައީސަށް ތަރުހީބު ދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ މޫސާ މަނިކު ޖަލްސާގައި ފޯރި ނަގަނީ --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހު ރައީސް ސަޕޯޓަރަކާއި އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ރައީސް ގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ސަރަހައްދުގައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހު ރައީސް ސަޕޯޓަރަކާއި އެކު --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 4، 2022 - ރައީސް ސޯލިހް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން؛ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ ތިބި މީހުން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ "އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" - ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

5 ޖަނަވަރީ 2023 - 12:41 0

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން