Advertisement

ފޮޓޯ؛ ގައުމީ ގްރޯންޕްރީގެ ފޯރިގަދަ ރޭސްތަކާއި ކާމިޔާބީތައް

13 ނޮވެންބަރު 2022 - 08:28 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް.


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ތެރެއިން ރޫޔާ (މ) ކުރީގައި.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރު ރޭހުގައި ސާއިދު (ކ.3) ދުވަނީ.- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ފިރިހެނުންގެ ލޯންގް ޖަމްޕް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ނާހިލް.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: މުބާރާތުގެ މޮޅު އެތުލީޓު ހުސެއިން ފަޒީލް (ކ) ޒުވާން އެތުލީޓުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: 1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ކާމިޔާބުކުރި މުޒްނާ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: 400 މީޓަރު ދުވުން ނިންމާލުމަށް ފަހު ޒުއިޒު އާއި ޒީކް ބައްދާލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ރޫޔާ އަންހެނުންގެ ލޯންގް ޖަމްޕް އިވެންޓްގައި ފުންމައި ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ފަޒީލް 3000 މީޓަރުގެ ރޭހުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ފަޒީލް ރޭހެއް ނިންމަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނީ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އަށް: ޖާއިޝާ ރޭހެއްގެ ތެރެއިން ދުވަނީ: އޭނާ ވަނީ މި ފަހަރުގެ ގްރޯން ޕްރީގައި ވެސް ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ (ނޮވެމްބަރު 13) - ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރު ވަނަ ގައުމީ ގްރޯން ޕްރީގައި މި ފަހަރު ފޯރިގަަދަ ރޭސްތަކެއް ކުރިއަށްދިޔައިރު، ޒުވާން އެތުލީޓުން ވަނީ ކުރިއެރުން ހޯދާފައި: މި ފަަހަރުގެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އާއި މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ ޓްރޮފީ ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ގައުމީ ގްރޯންޕްރީގެ ފޯރިގަދަ ރޭސްތަކާއި ކާމިޔާބީތައް

13 ނޮވެންބަރު 2022 - 08:28 0