Advertisement

ފޮޓޯ؛ އަށް އަހަރަށް ފަހު ސިފައިންގެ ކްލަބުން 18/30 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

4 ނޮވެންބަރު 2022 - 16:21 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަދި

އަބްދުﷲ އިޔާން

މުހައްމަދު ޝާބިން
އަބްދުﷲ އިޔާން

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން.


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: މެޗުގެ ކުރިން ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ރޭގެ ފައިނަލް ބަލަން ގޮސްފައިވޭ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ރޭގެ މެޗަކީ މި ފަހަރު އެމްޕީއެލް އަންހެން ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަޕޯޓެއް ލިބުނު މެޗު.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ސިފައިންގެ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ ސުމައްޔާ (ކ) އެމްޕީއެލްގެ ސާލިޔާ ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ސިފައިންގެ ޓީމުގެ ތީބާ (ވ) ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: މުބާރާތުގެ ފެއާ ޕްލޭޔަރަކަށް ހޮވުނު ތީބާ ގޯލެއް ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ފައިނަލް މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޒާހިޔާ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ރަނަރަޕަށް ދިޔަ އެމްޕީއެލް ކުޅުންތެރިން ޓްރޮފީއާ އެކު.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސިފައިންގެ ޓީމު ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: ސިފައިންގެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީގައި އިސް ރޯލެއް ކުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ސުމައްޔާ އާއި ސަބީނާ އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާއާ އެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ހޮވުނީ ސިފައިންގެ ޓީމުގެ ސަބީނާ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (ނޮވެމްބަރު 4): ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2013 އާއި 2014 ވަނަ އަހަރު 18/30 ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރު ތަށި އުފުލާލި އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ރޭ ކުުޅުނު ފައިނަލުގައި 10-2 އިން ކުރިހޯދައިގެން: މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ސަބީނާ އުރާލައިގެން ސިފައިންގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން - މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ އަށް އަހަރަށް ފަހު ސިފައިންގެ ކްލަބުން 18/30 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

4 ނޮވެންބަރު 2022 - 16:21 0

މުހައްމަދު ޝާބިން
އަބްދުﷲ އިޔާން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަދި

އަބްދުﷲ އިޔާން