Advertisement

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ތިމަރަފުށްޓާއި ނައިވާދޫ ޒޯން ފައިނަލަށް

21 ފެބުރުވަރީ 2024 - 09:06 0

ތިމަރަފުށީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން. ސިނާހު ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ތިމަރަފުށްޓާއި ނައިވާދޫ ޒޯން ފައިނަލަށް

21 ފެބުރުވަރީ 2024 - 09:06 0

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ، ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ހދ. ނައިވާދޫން ޒޯން ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ.

ޒޯން ހައެއްގައި ރޭ ތިމަރަފުށިން ވަނީ، ލ. އިސްދޫ 3-2 އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޒޯން އެކެއްގައި، ނައިވާދޫ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 4-1 އިން ދިއްދޫ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ތިމަރަފުށްޓާއި ނައިވާދޫން ޒޯން ފައިނަލަށް ދިޔައީ ބާކީ މެޗެއް އޮއްވަ އެވެ.

ތިމަރަފުށިން ރޭ އިބްރާހިމް ސިނާހު އާއި އިބްރާހިމް އަސްވަދު (ގަބޭ)ގެ ގޯލުން ލީޑުނަގާފައި އޮއްވައި، އިސްދޫން ވަނީ އަލީ މީސާގް އީސާ އާއި ހުސެއިން އަފްހާން ޖެހި ގޯލުތަކުން އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ. ތިމަރަފުށި މޮޅުވީ، ސިނާހު ޖެހި ގޯލުންނެވެ. މި ޒޯނުގައި ރޭ، ތ. އޮމަދޫ އަތުން، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގަން ވަނީ 3-0 އިން މޮޅުވެފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ، ހުސެއިން ނާޝިދު (ނާއްޓޯ) ދެ ގޯލާއި، އަހުމަދު ހަލީމް (އައްމަޑޭ) އެވެ.

އުތީމު ކުޅުންތެރިން ރޭގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު.--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މި ޒޯނުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިމަރަފުށި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ގަމަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތް އިސްދޫ އަށް އެއް ޕޮއިންޓް ހަަތަރެއްގައި އޮތް އޮމަދޫ އަށް އަދި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.

ޒޯން އެކެއްގައި ރޭ ނައިވާދޫ ޓީމަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ، ޔާމިން މުހައްމަދު (ޔާންޓެ)، އަބްދުﷲ ޝާފިއު (ޝާއްޕެ)، އަހުމަދު ހަމީދު (އައްމަޑޭ) އަދި މުހައްމަދު ޝާއިން އެވެ. ދިއްދޫ ޓީމުގެ ގޯލު ޖެހީ، ހައިޝަމް ރަޝީދު އެވެ. އުތީމުން ވަނީ ރޭ 3-1 އިން ނޮޅިވަރަމް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އުތީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ، އަހުމަދު އައިހަމް، މުހައްމަދު ނަބީލް އަދި ތަހާ މުހައްމަދު އެވެ. ނޮޅިވަރަމްގެ ގޯލު ޖެހީ، ހުސެއިން ވަސީމް އެވެ.

މި ޒޯނުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނައިވާދޫ އަށް ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ދިއްދޫ އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް އުތީމަށް ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. ފުލުގައި އޮތް ނޮޅިވަރަމް އަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.

ޒޯން ހަތެއްގައި ރޭ ސ. ހިތަދޫން ވަނީ 3-1 އިން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ހިތަދޫ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ، މުހައްމަދު ސޮބާހު މަންސޫރު، މުހައްމަދު ރަފާހު އަބްދުﷲ އަދި މުހައްމަދު އިންޝާލް އެވެ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ ލަނޑު ޖެހީ، އަލީ އަޒްވާން އަބްދުލް އަޒީޒް އެވެ. ވާދޫން ވަނީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގެމަނަފުށި އަތުން، 5-0 އިން މޮޅުވެފަ އެވެ. ލަނޑުތައް ޖެހީ، މުހައްމަދު އިޔާދު އަލީ ދެ ގޯލާއި، އަބްދުﷲ އަހްލީ އަލީ، ނަޝާހު އަހުމަދު (ނައްޓު) އަދި މުސައްނިފު މުހައްމަދު (މުއްސެ) އެވެ.

ވާދޫ ޓީމުގެ މުއްސެ ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޒޯން ހަތެއްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ނުވަ ޕޮއިންޓް ހޯދައި، ޒޯން ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދާފައިވާ، ޏ. ފުވައްމުލަކު، ދަނޑިމަގު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދޫ އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ހިތަދޫ އަށް ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. ހަތަރެއްގައި އޮތް ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތިން ޕޮއިންޓް އޮތްއިރު، ފުލުގައި އޮތް ގެމަނަފުށްޓަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.

ޒޯން ދޭއްގައި ރޭ ނ. ކެނދިކުޅުދޫން ވަނީ 3-1 އިން ރ. އަލިފުށި ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގައި ކެނދިކުޅުދޫގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ، މުހައްމަދު އައްޒާމު ދެ ގޯލާއި، މުހައްމަދު އަރީހް ގޯލެކެވެ. އަލިފުށީގެ ލަނޑު ޖެހީ، އަހުމަދު ހުސާމް އެވެ. ރޭ މި ޒޯނުގައި، ރ. ދުވާފަރާއި ށ. ކަނޑިތީމު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ކަނޑިތީމުގެ ލަނޑު ޖެހީ އަބްދުﷲ ޒަމީމް އެވެ. ދުވާފަރުގެ ލަނޑު ޖެހީ، އަހުމަދު އީރާސް (އީތޯ) އެވެ.

މި ޒޯނުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތީ، ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކެނދިކުޅުދޫ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އަލިފުށްޓަށް ވެސް ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވެ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ކަނޑިތީމަށް ފަސް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަތަރެއްގައި އޮތް ދުވާފަރަށް ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. ފުލުގައި އޮތް ށ. ފޭދޫ އަށް އަދި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ. އެ ޓީމު ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓައިފަ އެވެ.

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުތައް:

ފ. ބިލެއްދޫ - މ. މުލަކް : 20:00 (ގްރައުންޑް 1) - ޒޯން 5

މ. ނާލާފުށި - ދ. ކުޑަހުވަދޫ : 20:00 (ގްރައުންޑް 2) - ޒޯން 5

ހުޅުމާލެ - މާފަންނު : 21:00 (ގްރައުންޑް 1) ޒޯން 8

ވިލިމާލެ - މަންޗަންގޯޅި : 21:00 (ގްރަންޑް 2) ޒޯން 8

އދ. މާމިގިލި - އދ. މަހިބަދޫ : 21:00 (ގްރައުންޑް 1) ޒޯން 4

ވ. ކެޔޮދޫ - އއ. މަތިވެރި : 22:00 (ގްރައުންޑް 2) ޒޯން 4

ޅ. ކުރެންދޫ - ކ. ކާށިދޫ : 22:00 (ގްރައުންޑް 1) ޒޯން 3

ކ. ގާފަރު - ބ. އޭދަފުށި : 23:00 (ގްރައުންޑް 2) ޒޯން 3