Advertisement

އިންޑިއާގެ އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ހިންގާ 10 ޕްރޮޖެކްޓަކުން ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

16 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 19:28 0

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތު ވަހީދު

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތު ވަހީދު


އިންޑިއާގެ އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ހިންގާ 10 ޕްރޮޖެކްޓަކުން ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

16 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 19:28 0

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހިމަނައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ވިޔަފާރި މަޝްރޫއުތަކާއި ދާއިރާ ތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ދެވެ އެވެ. ރައީސްއަށް ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ވެސް 10 ޕްރޮޖެކްޓަކުން ޓެކްސް މާފުކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު 10 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމަނައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަދާހަމަ ލިސްޓެއް މިއަދު ނެރެފަ އެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އިތުރުން ފަހި ދިރުއުޅުން ފްލެޓުތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ޓެކްސް މާފުކޮށްދިން މަޝްރޫއުތަކަކީ:

  1. ހަ ރަށެއްގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށް ޓްރިވެނީ އިންޖިނިއަރިން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސް ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  2. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 2000 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ޖޭއެމްސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  3. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް އެސްޓީޔޫޕީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް (މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ޖޭއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްނާ ވާކަމަށް ކުރިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ)
  4. އައްޑޫ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެން އޫދް އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  5. ފެލިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރިނަކް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  6. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 2000 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން އެންބީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  7. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 2000 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ރެނާޓަސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  8. ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 2000 ފްލެޓް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ވަރިންދެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  9. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ރެނާޓަސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް
  10. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް އެސްޓީޔޫޕީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް

ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރޭގައި ގުޅީފަޅު މަޝްރޫ އާއި އައްޑޫ މަގުހެދުން އަދި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނެ އެވެ.