Advertisement

އާ ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަކާއި, ބްލަޑް ސާވިސްގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމައިފި

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 15:27 0

ނިމާ ހަސަން

ނިމާ ހަސަން

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް; އާ ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަކާއި, ބްލަޑް ސާވިސްގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވި -- ފޮޓޯ: މިރާޝް/ އަދަދު


އާ ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަކާއި, ބްލަޑް ސާވިސްގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމައިފި

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 15:27 0

އާ ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަކާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސްގެ އާ އިމާރާތެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ފަސް މީހަކު ފޮނުވަން ނިންމާ, އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވީ, ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުުވާ އާއި ބޭސް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒު ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން, ތެލަސީމިއާ އާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ހޯދައި, އެ ބިމުގައި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަަސްގެ އާ އިމާރާތެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ, އެ ސެންޓަރު ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް, ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ އިމާރާތުގައި ނެޝަނަލް ބްލަޑް ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ގާއުމުކޮށް, އެ ހިދުމަތް ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތެލަސީމިއާ ބަލީގައި 650 ކުދިން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދެ އެވެ.