Advertisement

10 އަހަރުތެރޭ އަމިއްލަ ތަންތަނަށް އާސަންދައިން ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

25 ޖަނަވަރީ 2023 - 12:35 0

ނިމާ ހަސަން

ނިމާ ހަސަން

އާސަންދަ ހިދުމަތްދޭ ބޭސްފިހާރަތަކެއް؛ އާސަންދައިން މިދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭ އަމިއްލަ ތަންތަނަށް 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވޭ


10 އަހަރުތެރޭ އަމިއްލަ ތަންތަނަށް އާސަންދައިން ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

25 ޖަނަވަރީ 2023 - 12:35 0

ވެއެތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭ އާސަންދައިން އަމިއްލަ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އާސަންދައިގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އަމިއްލަ ބޭސްފަރުވާދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އާސަންދައިން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަނީ ބޭސް ފިހާރަތަކަށެވެ. އެއަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ކްލިނިކްތަކަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރާއިރު، ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި އާޓިފިޝަލް ގުނަވަންތަކަށް ވެސް އާސަންދައިން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައިން ވަނީ ބޭސް ފިހާރަތަކަށް 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 616 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ލޮލުގެ ފަރުވާ ދޭ ތަންތަނަށް 298 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އާޓިފިޝަލް ގުނަވަންތައް ޖެހުމަށް އާސަންދައިން 60 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އާޓިފިޝަލް ގުނަވަންތައް ޖެހުމަށް އާސަންދައިން ހަރަދުކުރަން ފެށީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަހަރު އެކަމަށް 15،000ރ. ހަރަދުކުރިއިރު، ވިދިގެން އައި އަހަރުތަކުގައި އެކަމަށް މިލިއަނުން ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނަށް މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ހަރަދުކުރީ ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެގޮތުން އެ އަހަރު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ކުރީ އަހަރު 959 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަރުކޮށްފައިވާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ހަރަދު ކުރީ 700 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ހަރަދުކުރި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 593 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ބޭސް ފިހާރަތަކަށް ހަރަދުކުރި މިންވަރެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައިން އެކު ޖުމްލަ ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 16 ބިލިއަން ރުފިޔާކަން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 31 ޕަސަންޓު ހަރަދު ކުރަނީ ބޭސް ގަންނަން ކަމަށް އޭރު އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝާފީގު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.