Advertisement

ރެސިޕީ: ސްޓިކީ ރައިސް ވިތު މެންގޯ

3 އޭޕްރީލް 2022 - 14:42 0

މެންގޯ ސިޓިކީ ރައިސް


ރެސިޕީ: ސްޓިކީ ރައިސް ވިތު މެންގޯ

3 އޭޕްރީލް 2022 - 14:42 0

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 1 ޖޯޑު ސްޓިކީ ރައިސް
  • ރާނބާ ފަތް (ކުޑަކޮށް ބުރިކޮށްލާފައި, 3 އެތިކޮޅު)
  • 1/2 ޖޯޑު ކާށި ކިރު
  • 1 ޖޯޑު ފެން
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު
  • 1/4 ސަމްސާ ލޮނު
  • ދޮން އަނބު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ސެސަމޭ ސީޑްސް (ރޯފިލުވާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ރޭގަނޑު ފެނުއަޅާފައި ހަނޑޫކޮޅު (ސްޓިކީ ރައިސް) ބަހައްޓާލާށެވެ. ތައްޔާރު ކުރަން ވުމުން ފެންގަނޑު ފުރާނާލައި, ތެއްޔަކަށް ހަނޑޫކޮޅު ލުހެލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެ ތެލީގެ ތެރެއަށް ރާނބާ ފަތް، ހަކުރު، ލޮނުކޮޅާއި ކާށި ކިރުފޮދު އަދި ފެންފޮދު އަޅާށެވެ.

މަޑު ގިނީގައި ހަކުރު ވިރި، ކިރުފޮދު ހިނދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހިހޫވަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ.

މައްޗަށް އަޅާ ޓޮޕިން ތައްޔާރު ކުރުމަށް:

ތެއްޔަކަށް ކާށި ކިރުކޮޅު އަޅާ ޒުވާރި ފުށާއި ހަކުރާއި އެޅުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި އޮލަވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

އެ ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމުން ތައްޓަކަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ބަތުގެ މައްޗަށް އަނބުކޮޅާއި ސެސަމޭ ސީޑްކޮޅު އަޅާލައި ކާށި ކިރުގައި ތައްޔާރުކުރި ކްރީމްކޮޅާއެކު ސުފުރާ މައްޗަށް ނަގާށެވެ.

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓު


ރެސިޕީ ތައްޔާރުކުރީ، މި ރޯދަ މަހު "އަދަދު"ން ގެނެސްދޭ ކުކިން ޝޯ، "މީރު ބައިޓްސް"ގައި ގެނެސްދޭ ކާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް، އެ ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ، އާމިނަތު މައުރީނާ (މައު) އެވެ.