Advertisement

ވާގޮތް: ބިއްލޫރި އުފެއްދުން – ފުށްތަކުން ފަތިތަކަށް

3 ފެބުރުވަރީ 2024 - 07:25 1

ރައްޔާން މުހައްމަދު

ރައްޔާން މުހައްމަދު


ވާގޮތް: ބިއްލޫރި އުފެއްދުން – ފުށްތަކުން ފަތިތަކަށް

3 ފެބުރުވަރީ 2024 - 07:25 1

އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވަންދެން އިންސާނީ ހަޟާރަތުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ބިއްލޫރިއަކީ ތަފާތު މާއްދާއެކެވެ. ގަދީމީ ހަޟާރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބިއްލޫރި މިނާތަކުން ފެށިގެން ޒަމާނީ އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ބިއްލޫރި ފާރުތަކާއި ހަމައަށް، މި މާއްދާ އުފެއްދުމުގައި އަހަރުމެން މި ވަނީ އެތައް ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ފެންނަން ހުރި މި ބިއްލޫރި މާއްދާ އުފައްދާ ގޮތަށެވެ. ރޯ މާއްދާތަކުން ފެށިގެން ފައިނަލް އުފެއްދުމާއި ހަމައަށެވެ.

ރޯ މާއްދާތައް

ބިއްލޫރި އުފެއްދުމުގެ އެންމެ އަސާސީ މާއްދާއަކީ ވެއްޔެވެ. ވެއްޔަކީ ބިއްލޫރީގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިން ބައެވެ. މީގެ އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ ސޯޑާ އަދި ލައިމްސްޓޯން އެވެ. މި ރޯ މާއްދާތައް ވަކި މިންވަރުތަކަށް އެއްކޮށްލައިގެން "ބެޗެއް" އުފައްދަ އެވެ. މި ތަކެތީގެ ފެންވަރާއި ސާފުކަމަކީ ފައިނަލް ބިއްލޫރި އުފެއްދުމުގެ ސިފަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ބިއްލޫރީގެ ރޯ މާއްދާތައް


ބެޗް ގިރާލުން

އެއަށްފަހު ބެޗް އުނދުނެއް ތެރެއަށްލާ އިންތިހާއަށް ހޫނުކުރެ އެވެ. އާންމުކޮށް 1،700 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މަތީ ފިނިހޫނުމިނަކަށް ހޫނުކުރެއެވެ. މި ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން ރޯ މާއްދާތައް ގިރިގެން ގޮސް ދިޔާ ބިއްލޫރިއެއް އުފެދެ އެވެ. އެއަށްފަހު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވެއެވެ.

ބެޗް އުނދުނެއްގައި ހޫނުކުރަނީ


ބިއްލޫރި އުފެއްދުމުގެ އުކުޅުތައް

ދިޔާ ބިއްލޫރި ތައްޔާރުވުމުން އެކި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުމުމާއި، ކުރެހުމާއި، ރޯލްކުރުމާއި، ފިއްތާލުން ހިމެނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ބިއްލޫރި ފުމުން ނުވަތަ "ގްލާސް ބްލޯވިން" ގެ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރިން ބްލޯޕައިޕާއި އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގިރާފައިވާ ބިއްލޫރި ބައްޓަންކޮށް ތަފާތު ޑިޒައިންތައް އުފައްދަ އެވެ.

ފުމެގެން ބިއްލޫރި ބައްޓަންކުރުން ނުވަތަ "ގްލާސް ބްލޮވިން"


އެނީލިން

ބިއްލޫރި ބައްޓަން ކުރުމަށްފަހު އެނީލިން ކިޔާ ޕްރޮސެސްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ. މިއީ ބިއްލޫރި މަޑުމަޑުން ފިނިކޮށްގެން އެތެރޭގެ ސްޓްރެސްތައް ފިލުވައިދީ އޭގެ ބާރު އިތުރުކުރުމެވެ. ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ފިނިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް ބިއްލޫރިގަނޑުގެ ބޯމިނާއި ސައިޒަށް ބަލާއިރު އެތައް ގަޑިއިރެއް ނުވަތަ ދުވަސްތަކެއް ވެސް ނަގައިފާނެ އެވެ.

ކަފައި ނިންމާލުން

ބިއްލޫރި ރަނގަޅަށް އެނީލް ކޮށް ނިމުމުން ކަފައި ނިންމާލުމަށް ތައްޔާރުވެ އެވެ. ބޭނުންވާ ބައްޓަމާއި އޮމާންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ބިއްލޫރި ކަނޑައި، ގިރާ، ޕޮލިޝް ކުރުމަށް ހާއްސަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މި ފިޔަވަޅަކީ ފައިނަލް ޕްރޮޑަކްޓްގެ ރީތިކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ފަންކްޝަނަލިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

ބިއްލޫރި ޝީޓެއް ކަފަނީ


ކޯޓިން އަދި ޒީނާތްތެރިކުރުން

ބިއްލޫރި އުފެއްދުންތަކުގައި ކޯޓިން އާއި ޒީނަތް ކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮސެސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ އެވެ. އެންޓި ރިފްލެކްޓިވް ކޯޓިން ނުވަތަ ޔޫވީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފިލްމް ފަދަ ކޯޓިން ޖަހައިގެން ބިއްލޫރިގަނޑުގެ ކޮލިޓީ އިތުރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެޗިން، ސޭންޑްބްލާސްޓިން، ނުވަތަ ކުލަ ޖެހުން ފަދަ ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ފަރުމާތަކެއް ނުވަތަ ޑިޒައިންތަކެއް ގެނެވިދާނެ އެވެ.

ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް

އުފެއްދުމުގެ މުޅި ޕްރޮސެސްގައި ވެސް ފައިނަލް ބިއްލޫރި އުފެއްދުންތައް، ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރޯ މާއްދާތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި، ގިރުމުގެ ޕްރޮސެސް މޮނިޓާ ކުރުމާއި، ނިމިފައިވާ އުފެއްދުންތަކުގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

ރީސައިކަލް ކުރުން

ބިއްލޫރިއަކީ ރީސައިކަލް ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ މާއްދާއެކެވެ. ބިއްލޫރި އުފައްދާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް އިސްކަންދެނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރި އެއްކޮށް، ގިރާލައި، އަލުން އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ރޯ މާއްދާއިން ބިއްލޫރި އުފެއްދުމާ އަޅާބަލާއިރު ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ރިސައިކަލް ކުރުމަށް ފުޑުކުރެވިފައިވާ ބިއްލޫރި


ނިންމުން

ބިއްލޫރި އުފެއްދުމުގެ ފަންނާއި ސައިންސް މީގެ އެތައް ހާސް އަހަރެއް ކުރިން ހޯދި ފަހުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައެވެ. މިއަދު ބިއްލޫރި އުފެއްދުމުގައި ސަގާފީ ފަންނުވެރިކަމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެއްކޮށްލައިގެން ތަޖުރިބާކާރު އަދި ސީދާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަ އެވެ. ބިއްލޫރި އޭގެ ނިކަމެތި އަސްލުން ފެށިގެން ޒަމާނީ އާކިޓެކްޗާގައި އޭގެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ބޭނުންކުރުމާ ހަމައަށް، ބިއްލޫރިއަކީ ހިޔާލުތައް އަތުލައިގަނެ، އިންސާނީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އާ އުފެއްދުންތަކުގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއެބަ އޮތެވެ.