Advertisement

ދައްޗަސް އެމްއެމްއޭން ލަފާދެނީ އެންމެނަށް ލިބޭ ސަބްސިޑީ އުވާލައި، އާސަންދަ ހަމައަކަށް އަޅުވަން

20 ނޮވެންބަރު 2023 - 12:25 1

އަމަން ހަލީމް

އަމަން ހަލީމް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ: ހަރަދު ކުޑަކުރަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޮންމެހެން ތަންފީޒުކުރަން ލަފާދިން -- އަދަދު ފައިލް ފޮޓޯ


ދައްޗަސް އެމްއެމްއޭން ލަފާދެނީ އެންމެނަށް ލިބޭ ސަބްސިޑީ އުވާލައި، އާސަންދަ ހަމައަކަށް އަޅުވަން

20 ނޮވެންބަރު 2023 - 12:25 1

ތަންފީޒުކުރަން ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން މަރުކަޒީ ބޭންކު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ން މިއަދު ލަފާ ދީފި އެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެރުވި ލަފާގައި ވަނީ، މި އަހަރެކޭ އެއް ފަދައިން އަންނަ އަހަރު ވެސް ހަރަދު ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ނުވެ ލަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭން އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެނަށް ލިބޭ ފިއުލް ސަބްސިޑީ އުވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަަމަވެސް, އެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަން ތަންފީޒެއް ނުވެ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު ހަރަދު ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެނަށް ލިބޭ ކަރަންޓާއި ތެލާއި ކާޑު އަދި ނަރުދަމާގެ އިންޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީގެ ބަދަލުގައި، އާމްދަނީ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި، ޓާގެޓަޑް ސަބްސިޑީއަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. އަނެއް ކަމަކީ އާސަންދައިގެ ނިޒާމުން ކުރާ ހޭދަ ވެސް ޓާގެޓިން ނިޒާމާ ގުޅުވާލައި، މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ދަށުން ހޯދުމެވެ.

މިއީ ކުރަން އުނދަގޫ ކަމެއް ނަމަވެސް އެމްއެމްއޭން ވަނީ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް، އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރަން ލަފާދީފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެމްއެމްއޭން ވަނީ މިހާރު ފައިސާ ލިބިގެން ހިނގަމުންދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ވެސް ލަފާދީފަ އެވެ. އަދި, އަލަށް ފަށަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އުނިކުރެވޭނެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދެނެގަނެ، ކެޕިޓަލް ހަރަދު އިތުރަށް ދަށް ކުރުމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަށް ދިން ލަފާގައި ވެސް ވަނީ ފައިސާ ނުލިބޭ މަޝްރޫއުތައް ނުފެށުމަށެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދު ހިނގާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ އިންފްރާޗްސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ދެކޭ ކަމަށް ލަފާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުން އެމްއެމްއޭން ދިން ލަފާގައި ފާހަގަކުރި ކަންކަމަކީ:

  • މެދުރާސްތާގައި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެވެން ނެތް ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުން
  • ބޭރުން ދަރަނި ހޯދަން ދަތިވާނެ އަދި އެތެރޭގެ ބާޒާރުން އެވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވުން
  • ފައިސާ ޗާޕުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބޭ އާމްދަނީން ހަރަދުތައް ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން
  • އިގުތިސޯދުގައި އިތުރުވެފައިވާ ނަގުދު ފައިސާގެ ސަބަބުން ޑޮލަރުގެ އަގު މަތިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ، ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ އެމްއެމްއޭން އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އޯއެމްއޯ) ފެށުމަށް މަޖުބޫރުވުން
  • ރިޒާވަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ އަވަހަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ބޭރު ފައިސާގެ އަގާ އެކީ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެދާނެތީ، ބޭރުން ހޯދަން ޖެހޭ ފައިސާ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހޯދުން

ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ލަފާ ދިން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭން ބުނެފައި ވެ އެވެ. އެގޮތުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާޒާއަކީ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށޭނެ މިންވަރެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން، އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ހިލޭ އެހީ ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެމްއެމްއޭން ހިއްސާކުރި އެވެ. މިކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ލަފާދިނީ ކޮންޒަވޭޓިވް އަދަދެއް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށެވެ.

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.