Advertisement

ކުލި މާފެއް ނުކުރޭ, ކުޑަކުރީ ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓު!

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 21:25 1


ކުލި މާފެއް ނުކުރޭ, ކުޑަކުރީ ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓު!

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 21:25 1

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކުލި ނުދެއްުކުމުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ވެސް އެއްކޮށް މާފުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް, ޖޫރިމަނާ ނަގާ ރޭޓު 182 ޕަސެންޓުން 18 ޕަސެންޓަށް ތިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

އެ ބަދަލާއެކު، ހަދާ ނުނިމޭ ރިސޯޓުތަކުން ކުލި ނުދައްކައިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ މައާފުވެފަ އެވެ.

ރިޒޯޓު ކުލި ނުދެއްކުމާ ގުޅިގެން އަރާ ޖޫރިމަނާ ކުރިން ހުރީ ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑު ހިސާބެއްގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. އެއީ 182 ޕަސެންޓެވެ. ބޭންކުތަކުން އާންމުކޮށް އިންޓަރެސްޓު ނަގާ ރޭޓުތައް ވެސް ހުންނަނީ އެ އަދަދަށް ވުރެ 36 ގުނަ ދަށްކޮށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ މިފަދަ ޖޫރިމަނާތަކަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހަމަޖެހޭ ރޭޓެއް ނޫންކަމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން, 2019 ގައި ނިންމައި 2020 ގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފެށީ، މި ޖޫރިމަނާ 18 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް ރިއަލިސްޓިކް ރޭޓެއްގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ކުރީގެ ރޭޓުގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިޒޯޓު ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތެއް އަނބުރާ ދައްކާ އިރު އެ އަދަދު ދެގުނަ ވެ އަހަރެއްގެ ތެރޭ 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ ކުލީގެ އެއް މިލިއަން ލައިގެން ނަމަ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މި ޖޫރިމަނާ ރޭޓަކީ ރާއްޖެއަށް ޓެކްސް ނިޒާމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މާކުރިން ހަދާފައިވާ ރޭޓެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނިޒާމާއެކު އައި ބަދަލުތަކާއި އެކު ޖޫރިމަނާގެ ރޭޓަށް މިގެނެވުނު ރިއަލިސްޓިކް ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފަހިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ މާފުކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މި ބަދަލާ އެކު ހަމައެކަނި އުނިކުރެވިފައި ވަނީ ކުރީންސުރެ ނުދެއްކި ހުރި ޖޫރިމަނާ އާ ރޭޓުގައި ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވި 18 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުރި ބައި އެކަންޏެވެ.

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނުނިމޭ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނުވަ ތަނެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ހުރި ރަށްތަކާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތް ނުފަށާ އޮންނަތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ރަށްތައްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ގިނަ ރަށްތަކަކީ ރަހުނުކުރުމަށް ފަހު ނެގި ލޯނުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ވިއްކާލަން ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ރަށްރަށާއި ކޯޓު މަރުހަލާގައި ތާށިވެފައި ހުރި ރަށްރަށެވެ.