Advertisement

ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާ ކުރާ ނަމަ މާކެޓަށް ފެންނާނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވާ ކަމަށް: އަމީރު

13 ޖޫން 2022 - 20:25 1

މުހައްމަދު ނަސީމް

މުހައްމަދު ނަސީމް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު، މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަރަރި ރިސްޓްރަކްޗާ ކުރަންޏާ މާކެޓަށް ފެންނާނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާތަން ކަމަށް.


ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާ ކުރާ ނަމަ މާކެޓަށް ފެންނާނީ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވާ ކަމަށް: އަމީރު

13 ޖޫން 2022 - 20:25 1

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރަން އުޅެފިނަމަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑެޓް މާކެޓަށް ފެންނާނީ ރާއްޖެ "ޓެކްނިކަލް ޑިފޯލްޓް" އަކަށް ދާ ކަމަށް (ބަންގުރޫޓްވާ ހެން) ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ ދަރަނި މެނޭޖްކުރަން ރާއްޖޭން މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތްތައް، ދަރަނި ރީ ސްޓްރަކްޗާކުރުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަރަނި މެނޭޖްކުރަން ރާއްޖޭން ގެންގުޅެނީ "މާކެޓް ފްރެންޑްލީ" ގޮތް ތަކެކެވެ.

"ޑެޓް ރީ ސްޓްރަކްޗަރިން އެއް އެހެން ގޮތަކަށް ހިންގައިފި ނަމަ މާކެޓަށް ފެންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްނިކަލް ޑިފޯލްޓަކަށް ދާ ގޮތަކަށް[ ބަންގުރޫޓުވުމާ ދިމާލަށް ދާގޮތަށް]،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަމީރު މިއަދު ވެސް ދެއްވި އެވެ. އެއީ ބައެއް ލޯނުތައް ދައްކަން ކުރިން ދީފައި އޮތް މުހުލަތަށް އަހަރުތަކެެއް އިތުރުކުރުމެވެ. މުހުލަތު އިތުރުކުރި އެއް ލޯނަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ފަށަށް ޖެހޭ ގޮތަށް އޭޑީއެފްޑީން ދީފައިވާ 100 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެކެވެ. އެ ލޯނަށް ތިން އަހަރު ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި 250 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ޓްރެޒަރީ ބޮންޑަށް، އޭރުގެ ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް އެކްސަސައިޒެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ އިތުރު ފަސް އަހަރުދުވަސް ހޯދާފައި. އެއީ މާކެޓް ފްރެންޑްލީ ގޮތްތަކަކީ،" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރެވޭނީ އައިއެމްއެފްގެ ޕްރޮގްރާމަކުން، ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާ ކުރަން ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް މިނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭނާ އެވިދާޅުވި ފަދަ ޕްރޮގްރާމަކުން ދަރަނި މެނޭޖްކުރާ ނަމަ ޖެހޭނީ އައިއެމްއެފް އިން ކަނޑައަޅާ ގޮތްތަކަށް އިގުތިސާދީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާށެވެ.

"ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމަށް [ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި] އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ދާނެ. ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރަކަށް ނޫން، ރާއްޖޭގެ ޕްރަައިވެޓް ސެކްޓާއަށް ވެސް ލޯނު ދޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން، ބޭންކްތަކުން ޖެހިލުންވާނެ، ނުދޭނެ،" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ ލޯނުގެ އިތުރުން ހިލޭ އެހީ ހޯދަން ވެސް ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ކަރެންސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކިން އަށް ވެސް އަސަަރުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ކަރެސްޕޮޮންޑެންޓް ބޭންކްތަކަކީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާ، އެހެން ގައުމުތަކުން ނެގުމާއި، ކާޑުން ވިޔަފާރި ކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ބޭންކްތަކެވެ.

"އަދި ދޭދޭ ގައުމުތަކާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކުރާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ބަލާފައި ވާނީ ވީހާވެސް މާކެޓް ފްރެންޑްލީކޮށް ދަރަނީގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސޭތޯ ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.