Advertisement

ފޮޓޯ; އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

3 ފެބުރުވަރީ 2024 - 18:08 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފެބުރުއަރީ 3، 2024- އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ 40 ދާއިރާއަކަށެވެ. އެ 40 ދާއިރާއަށް 149 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، 25،325 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ. މި ޕްރައިމަރީއަށް 95 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 27 ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓި އެވެ--- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/އަދަދު


ފޮޓޯ; އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

3 ފެބުރުވަރީ 2024 - 18:08 0