Advertisement

ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ހުޅުވުން

28 ޖަނަވަރީ 2024 - 18:27 2

މުޅިން އަލަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ކުންފުނިން ދިއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރި 50 ކޮޓަރީގެ މަތީފަންތީގެ "ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ދިއްފުށި" ހުޅުވީ އިއްޔެ ހަވީރު


މުޅިން އަލަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ކުންފުނިން ދިއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރި 50 ކޮޓަރީގެ މަތީފަންތީގެ "ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ދިއްފުށި" -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ސްޓޯން ހޮޓެލްސް އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް، ދިއްފުއްޓަށް އިރު އޮއްސެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައި ގޮނޑުދޮށުގެ ހިތްގައިމުކަން ލިބިގަންނަނީ. -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ސްޓޯން ހޮޓެލްސްގެ ރެސްޓޯރެންޓު -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ހުޅުވައި ދެއްވީ ޓޫރިޒަމްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނާޒިމް މުހައްމަދާއި ވެލިގާ އަދި ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު. -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލް


މި ތަނުގައި އެކި ވައްތަރުގެ ކެއުމަށް ހާއްސަ ހަ ރެސްޓޯރަންޓު ހުރެ އެވެ. އަދި ސްޕާ އާއި މޫދު ކުޅިވަރާއި ޑައިވިން އާއި އެކްސްކާޝަން ހިދުމަތް ސީދާ ހޮޓަލުން ގެސްޓުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ސްޓޯން ހޮޓެލްސް: ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސްޓޯން ހޮޓެލްގައި ހަތް ވައްތަރެއްގެ ކޮޓަރި ހުރޭ. -- ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް


ފޮޓޯ: ސްޓޯން ހޮޓެލްސް ހުޅުވުން

28 ޖަނަވަރީ 2024 - 18:27 2