Advertisement

ފޮޓޯ; ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުން

16 ޖަނަވަރީ 2024 - 08:04 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ.


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2024: މިއަދު ހުޅުވީ އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. މިހާތަނަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައީ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ، އަހަރަކު އެންމެ 50،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ޓާމިނަލެކެވެ. އާ ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރަކީ ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ފޮޓޯ; ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުން

16 ޖަނަވަރީ 2024 - 08:04 0