Advertisement

ފޮޓޯ: މާފަންނު ގަޑިބުރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023 - 23:10 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

1990 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ހުރި ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް، މާފަންނު ގަޑިބުރު އަލުން ޒަމާނީ ފަރުމާއަކަށް ތަރައްގީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ގަޑިބުރު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒެވެ .


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: މާލޭ ގަޑިބުރު 1990 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ހުރި ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް، ފަރުމާކޮށް ހެދުމަށް ފަހު، މިރޭ ވަނީ އެ ގަޑިބުރު ހުޅުވާފައި. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: މާލޭ ގަޑިބުރު 1990 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ހުރި ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް، ފަރުމާކޮށް ހެދުމަށް ފަހު، މިރޭ ވަނީ އެ ގަޑިބުރު ހުޅުވާފައި. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އާއި އަނބިކަނބަލުން އަދި މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނަރިސް. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: 1990 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ހުރި ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް، މާފަންނު ގަޑިބުރު އަލުން ޒަމާނީ ފަރުމާއަކަށް ތަރައްގީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ގަޑިބުރު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒެވެ -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: 1990 ގެ އަހަރު ތަކުގައި ހުރި ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް، މާފަންނު ގަޑިބުރު އަލުން ޒަމާނީ ފަރުމާއަކަށް ތަރައްގީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ގަޑިބުރު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒެވެ -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ މީޔަރު ނަރީޝް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 18، 2023: ގަޑިބުރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ފޮޓޯ: މާފަންނު ގަޑިބުރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023 - 23:10 0