Advertisement

ފޮޓޯ: ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން

1 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 20:31 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


އޮކްޓޫބަރ 1، 2023 - ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން؛ ޕީޕީއެމް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ: ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުން

1 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 20:31 0

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން