Advertisement

ފޮޓޯ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް!

9 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 15:15 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މިހާރު ވޯޓުލާފަ. 4 ޖަހާއިރު ވޯޓު ފޮށިތަށް ބަންދު ކުރާއިރު މެންދުރު ވަގުތަށް ކިޔުތަށް ވަނީ ކުޑަވެފަ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން، އަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް!

9 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 15:15 0

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން