Advertisement

ފޮޓޯ; ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަޖުރަމާ ނެރުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 13:23 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

ވިލާ ކޮލެޖުގައި ރޭ އޮތް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ފޮތް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުގެ ޗެއާމަން، ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. އެ ފޮތަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ނޮވެމްބަރު 2، 2016 ގައި ތަރުޖަމާ ކުރަން ފެށި ފޮތެކެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް، އެ މަނިކުފާނު ދަރިކަނބަލަކާއެކު. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 8, 2023: ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ފޮޓޯ; ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ޤުރުއާން ތަފްސީރުގެ ދިވެހި ތަޖުރަމާ ނެރުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 13:23 0