Advertisement

ފޮޓޯ: ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ހޮވާލެވޭ މަންޒަރުތައް

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 07:34 5

ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި ދުރުގައި ތިއްބަވައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވި ނަމަވެސް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގެ މި މަންޒަރުތައް ތަފާތެވެ.


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސަށް ފަހު ހޯލްތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސަށް ފަހު ސްޓޭޖު މަތިން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބައްދަލުވެ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސަށް ފަހު ސްޓޭޖު މަތިން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ އުމަރު ނަސީރާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހިނިތުންވެލައިގެން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަދި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބު. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަން ހަސަން ޒަމީލް -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ އުމަރު ނަސީރު -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި، އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރައްވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަލާމްކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސް ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ރައީސް ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސަންގު ޓީވީ އާއި ޕީއެސްއެމް އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ފޮޓޯ: ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ހޮވާލެވޭ މަންޒަރުތައް

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 07:34 5