Advertisement

ފޮޓޯ: ގާސިމްގެ އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކު ދަތުރު

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 07:09 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


ސެޕްޓެމްބަރ 3، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައި.


ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑުއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި


ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑޫން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑުއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ފުވައްމުލަކުން މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެތިބި މީހުން. -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2023 - ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 4، 2023 - ފުވައްމުލައް


ފޮޓޯ: ގާސިމްގެ އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކު ދަތުރު

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 07:09 0