Advertisement

ފޮޓޯ؛ ރައީސް މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް!

11 ޖަނަވަރީ 2023 - 07:26 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން.


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި، އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި ބަޔަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި ކެފޭއެއްގެ ތެރެއިން މީހަކާ ސަލާމްކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 10، 2023 - އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ރައީސް މާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް!

11 ޖަނަވަރީ 2023 - 07:26 0