Advertisement

ފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވިއާނާ، ނޯ ޕްލާސްޓިކްގެ އަމާޒަށް!

20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 21:55 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2022 - ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސަފާރީ ރިޓްރެލާ ގައި. މި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް އަދި މޯލްޑިވިއާނާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާތުރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވިއާނާ، ނޯ ޕްލާސްޓިކްގެ އަމާޒަށް!

20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 21:55 0