Advertisement

ފޮޓޯ؛ ރައީސްގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު

4 އޮގަސްޓު 2022 - 10:12 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ އެކު ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


މާލެއިން ފެށިގެން ވިލިމާލެއާ އެކު ތިލަފުށްޓާ ގުޅައިލުމަށް އަޅާ ބްރިޖްގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ ބިންގާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު އެޅުއްވުން.. ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


މާލެއިން ފެށިގެން ވިލިމާލެއާ އެކު ތިލަފުށްޓާ ގުޅައިލުމަށް އަޅާ ބްރިޖްގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ ބިންގާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއެކު އެޅުއްވުން.. ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއާއި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ 4000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫއަކީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށެވެ .ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ،ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް


ފޮޓޯ؛ ރައީސްގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު

4 އޮގަސްޓު 2022 - 10:12 0