Advertisement

ފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވިއަން އިންޓަ ޑިޕާޓްމެންޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް

22 ޖޫން 2022 - 13:42 1

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސް އާއި އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމެއް.


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލި ޓީމަކާއި ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލި ޓީމަކާއި ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކައް ހޮވިފައިވަނީ ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޟަންސްގެ އާތިކާ މުމްތާޒް -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލެވުނު އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗު ބަލަން އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ދަނޑަށް ހާޒިރުވި -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ގޮސް ތިބި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ސަޕޯޓު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ރަނަރަޕްކަން ހޯދި ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޓީމު އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއާ މެނޭޖުމަންޓުންގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެކު -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މޮޅުވި އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލި އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޓީމު -- ފޮޓޯ: އަދަދު


ޖޫން 21، 2022 - މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެކި ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުން ހޮވާލި އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޓީމުން ތަށި އުފުލާލަނީ -- ފޮޓޯ: އަދަދުފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވިއަން އިންޓަ ޑިޕާޓްމެންޓު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް

22 ޖޫން 2022 - 13:42 1