Advertisement

އާ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުން!

1 ޖަނަވަރީ 2022 - 04:00 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޝޯގެ ތެރެއިން. މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ އިތުރަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައި.


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


31 ޑިސެމްބަރު 2021، އާ އަހަރު ފާހަނގަކުރުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އާ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުން!

1 ޖަނަވަރީ 2022 - 04:00 0