Advertisement

ފޮޓޯ: އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލް

20 ނޮވެންބަރު 2021 - 20:30 0


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްާގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރުން ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ. މި އިވެންޓުގައި ޖާދޫގަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ.-- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގައި ކުއްޖަކު ކުލަ ޖައްސަނީ --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ނޮވެންބަރު 20، 2021: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު/ އަދަދު


ފޮޓޯ: އުރީދޫއިން އިންތިޒާމުކުރި ހިޔާ އުފާ ޗިލްޑްރެންސް ފެސްޓިވަލް

20 ނޮވެންބަރު 2021 - 20:30 0