Advertisement

ފޮޓޯ: ގައުމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް

4 ނޮވެންބަރު 2021 - 11:46 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ).


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު އަރީ އާއި ނަންގެ ޕެއާ އާއި ޖޫޒާން އާއި މާޖިދާގެ ޕެއާ ސަލާމްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން އަރީޝާ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން އިމްތިނާން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން މާޖިދާ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): މެޗުގެ ތެރެއިން އަރީ އާއި އިމްތިނާން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ފަހު އަރީޝާ އާއި އިމްތިނާން ޓްރޮފީ ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ/ އަތޫފް އާތިފް


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ޑެންޒޯ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): ކުޑަކާއްޓެ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އައްކަޅޭ ފޮނުވާލާ ބޯޅަ ބްލޮކްކުރަން ކޯކޭ މަަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): ކުޑަކާއްޓެ ކައިރިން ކޯކޭ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): މެޗުން މޮޅުވުމުން ޑެންޒޯ އާއި ކޯކޭ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ): އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ).-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ހުޅުމާލެ: މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައީ 33 ޕެއާއާ އެކު. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އައިމިނަތު އަރީޝާ (އަރީ) އާއި އައިޝަތު އިމްތިނާން (ނާން)ގެ ޕެއާ. ފިރިހެން ޑިވިޝަން ކާމިޔާބުކުރީ އަހުމަދު މުހައްމަދު (ކޯކޭ) އާއި މުހައްމަދު އަލީ (ޑެންޒޯ).-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ފޮޓޯ: ގައުމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް

4 ނޮވެންބަރު 2021 - 11:46 0